Afdelingslæge til Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital Ved Neurokirurgisk Afdeling NK er en stilling som afdelingslæge med vagtfunktion ledig til besættelse pr. 1. juli 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Neurokirurgisk Afdeling varetager regions- og højtspecialiserede funktioner som defineret i SST Specialeplan fra 2017.

Neurokirurgisk Afdeling er subspecialiseret i teamdannelser jvf. specialeplanen i neurokirurgi inden for områderne cerebrovaskulære sygdomme, funktionel neurokirurgi, tumorkirurgi, kraniofaciel kirurgi, spinalkirurgi, neurointensiv behandling og kranietraumatologi.

Yderligere oplysninger om Neurokirurgisk Afdeling kan fås via afdelingens hjemmeside her.

Om stillingen
Afdelingslægen skal være speciallæge i neurokirurgi og have en bred faglig neurokirurgisk uddannelse således, at denne selvstændigt kan varetage patientbehandlingen i afdelingen, herunder almene spinalkirurgiske indgreb samt behandling af hydrocephalus.

Vagtforhold
Ansøger skal indgå i Hydrocephalusteam og Spinalteam med vagtforpligtigelse. Vagten er en dagfunktion efterfulgt af vagt, også i weekenden. I vagtlaget indgår 14 afdelingslæger og overlæger i blandet vagtlag. I tilstedeværelsesvagt indgår reservelæger og 1. reservelæger.

Kvalifikationer og kompetencer
Det forventes, at ansøgeren kan indgå i afdelingens nuværende arbejdsgange, herunder fungere i det tværfaglige samarbejde med særlige ansvarsområder, samt i det eksterne samarbejde med andre sygehusafdelinger, videnskabelige institutter, sociale myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere for Neurokirurgisk Afdeling.

Det forventes, at ansøgeren er indstillet på at deltage i afdelingens videnskabelige arbejde.

Der vil blive lagt vægt på en ansøger

  • der vil arbejde ud fra AUH`s strategier og værdigrundlag, og målrettet vil samarbejde med relevante partnere med opfyldelse af fastsatte mål
  • der har erfaring med organisering og koordinering af en travl neurokirurgisk afdeling
  • der kan indgå i et tværfagligt samarbejde – herunder med samarbejdende afdelinger
  • der kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
  • der er åben og loyal

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder (Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker, professionel). Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Skema til faglig bedømmelse kan hentes her.

Funktionsbeskrivelse
Afdelingslægen vil primært være tilknyttet 2 teams indenfor hydrocephalus og spinale sygdomme.

Derudover vil afdelingslægen sammen med afdelingsledelsen i Neurokirurgisk Afdeling have til opgave, at implementere sikkert patientflow i den neurokirurgiske sengeafdeling også efter udflytningen til PJJB for at leve op til AUH målsætning:

  • bidrage til hospitalets overordnede vision og ledetråde: patientens behov kommer først – vi skaber resultater gennem samarbejde
  • sikre sammenhæng og gode patientforløb i samarbejde med alle interessenter (internt på hospitalet, praktiserende læger, kommuner, andre hospitaler, præhospitalet)
  • gennem forudsigelse at ”styre” patientindtag, udskrivelser, overflytninger mellem afsnit, afdelinger og hospitaler samt sikre hensigtsmæssig organisering ved overbelægning
  • understøtte bedst mulig personaleanvendelse og højeste kompetenceudvikling

Ovenstående stillingsbeskrivelse er gældende på ansættelsestidspunktet. Løbende ændringer af funktioner bliver foretaget ved gensidig aftale mellem afdelingslægen og afdelingsledelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Gorm von Oettingen tlf. 2972 4089.

Ansøgning sendes via nedenstående link, vedlagt CV, dokumentation for uddannelse, skema til faglig bedømmelse og andre relevante bilag.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.