Afdelingslæge til Klinik for PTSD og Angst, AUH Psykiatrien, Skejby Vil du være med til at udvikle en højt specialiseret klinik i samarbejde med et erfarent og kompetent personale?

Dette job er udløbet
Afdeling for Depression og Angst søger pr. 1. august 2019 eller efter aftale en afdelingslæge til en fuldtidsstilling i Klinik for PTSD og Angst. Målgrupperne er patienter med angst, OCD og PTSD, herunder danske veteraner og andre med tjenesterelaterede traumer med komorbiditet samt tortur- og krigstraumatiserede flygtninge. Klinikken har to overlæger ansat og er godkendt af Sundhedsstyrelsen til Regionsfunktion og Højt specialiseret funktion.

Om klinikken
Klinik for PTSD og Angst er en af tre ambulante enheder i Afdeling for Depression og Angst, som igen er en af fire psykiatriske afdelinger, der til sammen udgør AUH Psykiatrien.

Klinik for PTSD og Angst har årligt ca. 1400 patienter i behandlingsforløb, som har en varighed af 3-12 mdr. Diagnostisk er spektret primært angst, OCD og de ikke-psykotiske traumerelaterede diagnoser. Behandlingen tager højde for mange komplicerende sociale og somatiske faktorer (fx skader efter tortur) samt en høj komorbiditet i form af f.eks. psykotiske reaktioner, personlighedsforstyrrelser og misbrug.

Internt er klinikken opdelt i to enheder, Enhed for Angst og OCD samt Enhed for PTSD og Traumatiserede Flygtninge. I Enhed for Angst og OCD varetages behandlingen af psykologer og sygeplejersker, mens behandlingen i Enhed for PTSD og Traumatiserede Flygtninge er mere tværfaglig med psykologer og sygeplejersker i tæt samarbejde med socialrådgivere, fysioterapeuter, tolke og pædagog. Afdelingslægen vil referere til klinikkens funktionsledelse.

Om afdelingen
Afdeling for Depression og Angst tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

Medarbejderstaben omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre store ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Afdelingslægens kvalifikationer

 • Speciallæge i psykiatri med bred almenpsykiatrisk uddannelse og erfaring.
 • Interesse for og gerne erfaring med psykotraumatologi og transkulturel psykiatri.
 • Erfaring med undervisning, psykoterapi og kvalitetsudvikling.
 • Evner og vilje til tværsektorielt, tværfagligt og tværkulturelt samarbejde.

Afdelingslægens opgaver og ansvarsområder

 • Forestår og deltager i teamsamarbejdet omkring patienten.
 • Har lægefagligt ansvar for diagnostik og behandling af patienter.
 • Deltager efter behov i udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige behandlere.
 • Varetager vejledningsopgaver efter aftale med den daglige ledelse.
 • Står til rådighed for faglig rådgivning af andre behandlingsinstanser, herunder sengeafsnit, klinikker, praktiserende læger, somatiske afdelinger, socialforvaltning m.v.
 • Varetager udviklings- og undervisningsopgaver som led i ansættelsen på Aarhus Universitetshospital.
 • Indgår i lægegruppen i Afdeling for Depression og Angst og forventes her at bidrage til den faglige og organisatoriske udvikling i afdelingen.

Der vil være god mulighed for faglig udvikling indenfor området, herunder relevant terapeutisk uddannelse.

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer skal udfyldes.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende psykolog Annemarie Gottlieb (20331593/annegott@rm.dk) eller til afdelingens ledende overlæge Farahna Harees (23258288/pehare@rm.dk).

Ansøgningsfrist den 7. juli 2019. 

Samtaler afholdes den 18. juli om eftermiddagen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale