Afdelingslæge til endokrinologiske team, Regionshospitalet Randers Afdelingslæge til endokrinologiske team, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Vi tilbyder stilling som afdelingslæge i det endokrinologiske team, pr. 1.12.18 eller efter aftale.

Vi søger en person som kan indgå i et godt tværfagligt samarbejde med teamets øvrige speciallæger og yngre læger, sygeplejersker og sekretærer. Vores nye afdelingslæge har lyst og vilje til at være en aktiv del af den daglige drift samt udvikling og fornyelser i teamet, primært i den kliniske funktion, men også gerne i forskningsdelen.
For kvalifikationer henvises i øvrigt til stillings- og funktionsbeskrivelsen. Ansøger skal være speciallæge i intern medicin: endokrinologi på tiltrædelsestidspunktet.
I det daglige vil du have funktioner efter aftale i det endokrinologiske team, som består af endokrinologisk sengeafsnit og endokrinologisk klinik med ambulatoriefunktion og dagafsnit. Klinik for diabetes og hormonsygdomme varetager alle endokrinologiske områder på hovedfunktionsniveau. Speciallægerne går på skift stuegang 1 uge ad gangen og arbejder ellers i klinikken. Du vil i dagtid, sammen med afdelingens øvrige speciallæger, deltage i varetagelse af medicinske patienter i akutafdelingen. I henhold til regionens akutplan har du speciallægevagt i tilstedeværelsesvagt ca. 1-2 gange/måned. Herudover deltager du sammen med de øvrige medicinske speciallæger i afvikling af stuegangsfunktion på medicinske sengeafsnit lørdage og søndage, aktuelt ca. 3 gange årligt.
Du vil deltage i afsnittets teamledelsesgruppe med speciallæger og afd.spl., hvor det forventes at man deltager aktivt og positivt i udvikling af afdelingen i henhold til afdelingens strategi og mål. Du vil indgå i udvikling og implementering af teamets organisatoriske opgaver og kvalitetsarbejde, i henhold til stilling og funktionsbeskrivelse. Som speciallæge deltager du aktivt i uddannelsen af yngre læger på alle specialiseringstrin. Afdelingen
har yngre læger i klinisk basisuddannelse, introduktionsstillinger samt hoveduddannelsesforløb indenfor kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi, endokrinologi, reumatologi, infektionsmedicin, onkologi, geriatri, almen medicin og klin. farmakologi. Du vil desuden efter aftale deltage i undervisningen i afdelingen i øvrigt. Herudover deltager afdelingen i undervisning af medicinstuderende.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt
Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling. Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 99-109 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker.
Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet intern medicin: lungemedicin også specialerne hepatogastroenterologi, endokrinologi, kardiologi, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin. Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling, AUH. Afdelingen har desuden en medicinsk diagnostisk klinik.

Kendetegn ved medicinsk afdeling
Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling. Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.

Afdelingen er herudover kendetegnet ved
• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge
Lene S Mortensen, Tlf.: 7842 1601, mail: lenemt@rm.dk
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres samme sted.

Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.
Send din ansøgning vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer:
https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/1.-ansattelses–og-lonforhold/1.-rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/revidering-af-skema-til-lagefaglig-bedommelse-2018.docx

Der er sidste ansøgningsfrist tirsdag d 20.11.18
Der afholdes ansættelsessamtale uge 48

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale