Afdelingslæge til Afsnit for Blodsygdomme, i Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation, Esbjerg Sygehus Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation

Ansøgningsfrist: 05/02/2023 Sydvestjysk Sygehus

Speciallæge i hæmatologi søges til det hæmatologiske speciale i Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation på Esbjerg Sygehus

En stilling som afdelingslæge i Afsnit for Blodsygdomme er ledig til besættelse 1. marts 2023 eller snarest derefter.

Stillingen ønskes besat af en dedikeret speciallæge i hæmatologi med brede hæmatologiske kompetencer samt bred erfaring inden for intern medicin og gerne med særlig interesse for at udvikle afdelingens arbejdsgange samt bidrage til administrative funktioner.

Afsnit for Blodsygdomme
Afsnit for Blodsygdomme varetager udredning, diagnostik og behandling af patienter med lymfekræft, myelomatose, kroniske leukæmier og myeloproliferative sygdomme samt benigne hæmatologiske sygdomme.

Specialet er for øjeblikket bemandet med 2 overlæger og 3 afdelingslæger, hvoraf en er i delestilling med Hæmatologisk Afdeling X, OUH.  Der er derudover en ekstern klinisk lektor med funktion ift. kandidatuddannelsen i medicin og det tilhørende stamafdelingskoncept. Konceptet indebærer at de kandidatstuderende igennem hele uddannelsesforløbet har en fast tilknytning og tilhørsforhold til en bestemt stamafdeling og et speciale. Specialet har læger i uddannelsesforløb i klinisk basisuddannelse, introduktionsstilling til intern medicin og i hoveduddannelse.

Blodsygdomme Ambulatorium varetager ambulant funktion med udredning af hæmatologiske sygdomme og behandling inden for malign og benign hæmatologi. Til ambulatoriet er tilknyttet dagsengsafsnit, hvor der gives kemoterapi, antistofbehandling og transfusioner, samt foretages knoglemarvsundersøgelser.  Til ambulatoriet er tilknyttet projektsygeplejerske og afsnittet deltager i såvel nationale som internationale kliniske behandlingsprotokoller.  Ansøger forventes at have interesse i protokolleret behandling og deltage aktivt heri.

Ud over behandling af høj kvalitet prioriterer afsnittet veltilrettelagte patientforløb, hvor høj grad af patienttilfredshed er i fokus.

Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation
Det hæmatologiske speciale er en del af Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation (M1). Afdelingen blev dannet i maj 2021 i forbindelse med en organisatorisk ændring med etablering af fire selvstændige medicinske afdelinger. Afdelingen råder over et fælles sengeafsnit med 23 senge. Sengeafsnittet har patienter fra alle tre specialer samt patienter inden for den mere brede interne medicin og i nogen grad infektionsmedicin. Afdelingen har på lægesiden et samlet stuegangshold med læger fra de tre specialer samt en infektionsmediciner 3 dage pr. uge. Afdelingen forventes at flytte til nyrenoverede lokaler i løbet af 2023. De tre specialer har selvstændige ambulatorier, Blodsygdomme Ambulatorium og Gigt og Bindevæv Ambulatorium deler fysiske rammer, mens Medicinsk Mave og Tarm Ambulatorium deler fysiske rammer med de kirurgiske ambulatorier.   

Medicinsk Mave og Tarm Ambulatorium varetager ud over almindelig ambulant funktion, diverse infusionsbehandlinger, ascitestapninger, leverbiopsier samt øvre og nedre skopier. Gigt og Bindevæv Ambulatorium varetager udredning og behandling af reumatologiske sygdomme, og har derudover funktion med udredning af patienter med mulig dyb venetrombose samt MAS/MUP (Mistanke om alvorlig sygdom/Metastase uden kendt primærtumor) funktion. Disse forventes flyttet til nyrenoverede lokaler i slutningen af 2023.

Palliativt Team er organisatorisk en del afdelingen, men har i høj grad selvstændig funktion i dagligdagen. Palliativt Team deltager på udvalgte afdelingskonferencer og yder sparring ift. blandt andet palliative forløb i afdelingen. Palliativt Team har ingen sengepladser.

Afdelingens konferencer består dels af fælles konferencer og undervisning. Derudover afholdes daglige konferencer i de enkelte specialer. Konferencerne har fokus på uddannelse samt drift og kvalitetsarbejde.

Afdelingen har en afdelingsledelse, som består af en cheflæge og en chefsygeplejerske. Ledergruppen udgøres derudover af fire ledende overlæger (en fra hvert speciale og en fra Palliativt Team), to oversygeplejersker (en for sengeafsnittet og en for ambulatorierne), den uddannelsesansvarlige overlæge samt en ledende lægesekretær.

Sydvestjysk Sygehus
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: der arbejdes med patient- og pårørendeinvolvering, kvalitets- og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde, og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer. Derudover arbejder Sydvestjysk Sygehus meget med uddannelse af studerende inden for mange sundhedsfaglige fag, herunder medicin, samt videreuddannelse af personale.

Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, medicinsk gastroenterologi, reumatologi).

Vagtstruktur
Afdelingens læger dækker vagter i Fælles Akutmodtagelses (FAM) medicinske vagthold. Vagtholdet består aktuelt af to forvagter (fælles for kardiologi og medicin), fælles mellemvagt, medicinsk (og kardiologisk) bagvagt samt en medicinsk speciallægevagt.

KBU læger, introduktionslæger og HU læger i almen medicin er ansat i en fælles medicinsk gruppe, som ledes i fællesskab mellem cheflægerne fra de medicinske afdelinger. Øvrige HU læger og speciallæger er ansat i de enkelte afdelinger og specialer. Denne struktur er etableret 1. januar 2022, og er stadig under udvikling.

Som overlæge forventes man at deltage i speciallægevagten samt evt. weekendarbejde. Speciallægevagten er en døgnvagt med dagfunktion i egen afdeling. Aktuelt er der 19 læger i vagtlaget. Der pågår aktuelt omlægning af strukturen i FAM med en øget indsats fra akutlæger og deraf afledte effekter på den medicinske vagtfunktion. Det må forventes, at dette vil få indflydelse på vagtstrukturen for afdelingens speciallæger. Den endelige struktur ligger ikke fast, og vil formentlig løbende justeres frem til fuld implementering af akutfunktionen i sommeren 2023. Det forventes ikke at medføre øget vagthyppighed. 

Vi forventer en ansøger, som

  • er speciallæge i Intern medicin: Hæmatologi
  • fokuserer på samarbejde på tværs af afdelingens specialer med de udviklings- og optimeringsmuligheder, der ligger i dette
  • deltager aktivt og konstruktivt i samarbejdet på tværs af hospitalet inkl. konstruktivt samarbejde med akutfunktionen og de parakliniske specialer
  • understøtter og deltager aktivt i etablering af et godt arbejds- og uddannelsesmiljø

Vi tilbyder

  • en relativt ny afdeling, som stadig er i en proces med helt at finde sine endelige former. På den bagrund er der stor mulighed for at sætte sig præg og få indflydelse
  • sparring med en afdelingsledelse, som arbejder med inddragende og dialogbaseret ledelse og som prioriterer trivsel og udvikling højt
  • stor selvstændighed med mulighed for selv at sætte sit præg på stillingen
  • klinisk arbejde i en afdeling med højt fagligt niveau i alle specialer og i hæmatologien i særdeleshed
  • mulighed for og forventning om fortsat faglig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst med Yngre læger. Der indhentes børneattest.

Yderligere oplysninger
Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge, Lone Klinge (lone.klinge@rsyd.dk) eller AC medarbejder Rikke Riber Zachariassen (Rikke.Riber.Zachariassen@rsyd.dk)

Se funktionsbeskrivelsen for yderligere oplysninger.

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus ses her

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere om Esbjerg Kommune her.

Ansøgningen
Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link. Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 lægeroller (Se vedhæftede skema).
Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023. Samtaler afholdes løbende i perioden.

Forventet tiltrædelse 1. marts 2023 eller efter aftale.