Afdelingslæge / Overlæge til Afdeling for Lungesygdomme, Esbjerg Sygehus Lungesygdomme

Ansøgningsfrist: 11/12/2022 Sydvestjysk Sygehus

Afdeling for Lungesygdomme på Esbjerg Sygehus søger nye speciallægekollegaer. Vi søger gerne 1 – 2 speciallæger med speciallægeanerkendelse i specialet. Ansættelse vil være pr 1. februar 2023 eller efter aftale.

Organisation:
Esbjerg Sygehus er akutsygehus for patienter bosat i den sydvestlige del af Region Syddanmark og med et optageområde der omfatter omkring 253.000 indbyggere. Fra 1. september 2022 har sygehuset tilknyttet kandidatuddannelsen i medicin i samarbejde med Syddansk Universitet.

Der er matrikler i Esbjerg, Brørup og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via den Fælles Akut Modtagelse (FAM). Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Esbjerg Sygehus (Kardiologi, Endokrinologi, Hæmatologi, Lungemedicin, Medicinsk Gastroenterologi, Reumatologi, Nefrologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Afdeling for Lungesygdomme har siden 1. maj 2021 være en selvstændig afdeling, der ledes af en cheflæge og en chefsygeplejerske.

Der er i øjeblikket ansat syv lungemedicinske speciallæger, en almen mediciner, en infektionsmediciner  samt 2- HU læger i lungemedicin.
Herudover er der tilknyttet et varierende antal I-læger, HU-læger i andre specialer (almen medicin og arbejdsmedicin), KBU-læger samt to kandidatstuderende.

Arbejdsområde:
Arbejdsområdet vil omfatte stuegang og ambulatorium. Du forventes, afhængig af kompetencer, at indgå i intern medicinsk vagtfællesskab. Vi har derudover stuegang på egen afdeling i weekenden.

Strukturen i FAM samt vagtstrukturen er i øjeblikket under omorganisering grundet opbygning af det akut medicinske speciale i FAM.

Lunge ambulatorium:
I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter, her under KOL, astma, høfeber og allergi, sarkoidose samt initial diagnostik lungefibrose. Der laves naturligvis også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter.

Vi har årligt normalt 10-11.000 konsultationer. Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

Der udføres i ambulatoriet thorakocenteser.  Pneumothorax patienter behandles i nogen udstrækning ambulant. Såvel i afdelingen som ambulatoriet udføres ultralydsudstyr til FLUS.

Vi diagnosticerer og behandler tuberkulose patienter fra vores optageområde i formaliseret samarbejde med lungemedicinsk afsnit, OUH og infektionsmedicinsk afsnit, OUH. Vi foretager herudover såvel miljøopsporing som miljøscreening i risikogrupper.

I ambulatoriet udføres alle typer af lungefunktionsundersøgelser (almindelige spirometrier, diffusionsmåling og pletysmografi). Herudover udføres IOS.

Der udføres såvel Metacholin – som Mannitolprovokationer.

Vi udfører udredning og behandling af allergier, herunder penicillinprovokation. Der udføres vaccinationer for allergier.

Vi har til KOL-patienter med kronisk hyperkapni mulighed for NIV-behandling i hjemmet, hvor der er tilknyttet telemedicinsk overvågning, ligesom der er tilknyttet en udgående iltsygeplejerske til afsnittet.

Ambulante bronkoskopier foretages på bedøvede patienter på OP, med efterfølgende opvågning og observation i ambulatoriet.

Der er oprettet et Daghospital i Grindsted, som en del af Sydvestjysk Sygehus. Det er derfor naturligt, at vi driver ambulatorievirksomhed der. Funktionen udøves af speciallægerne, og du kan eventuelt få ambulatoriedage der.

Flere oplysninger om Sydvestjysk Sygehus kan findes på www.sydvestjysksygehus.dk.

Sengeafsnit – Lungesygdomme:
Sengeafsnit D1 er et medicinsk afsnit med 25 senge og 2 ØNH senge. I sengeafsnittet modtages hovedsagelig patienter med lungemedicinske problemstillinger, herunder pallierende behandling af lungecancerpatienter samt andre terminale lungesyge.
Afsnittet ligger i en helt nybygget sengebygning, hvor der er udelukkende enestuer.

Vi har i afdelingen mulighed for NIV af KOL-patienter med akut respirationssvigt. Vi behandler også respirationsinsuffiens med HFNO med Airvo2. Begge behandlinger er sygeplejestyret.

Kronisk syge lungepatienter og lungecancerpatienter i pallierende fase modtages direkte i afdelingen.

Sydvestjysk Sygehus er bariatrisk center (180-250kg). Enkelte af disse patienter indlægges med NIV krævende respirationsinsufficiens som også behandles i afdelingen.

Vi har ofte patienter på intensiv. Vores samarbejde med ITA er derfor en vigtig del af den lungemedicinske funktion.

FAM – Fælles Akut Modtagelse:
Akutte medicinske patienter indlægges via Fælles Akut Modtagelse, FAM. Vagterne i FAM varetages af læger fra de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Der er i alt 57 senge.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper såvel prioriteres som praktiseres.

Som speciallæge deltager man i den intern medicinske vagt.

Forskning:
I ambulatoriet er forskning under udvikling. Afdelingen er en del af COP.TRIN samarbejdet. Der bliver pr. 1. januar 2023 ansat forskningsansvarlig overlæge.

Forventninger:
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegiale forhold og et godt samarbejdsklima, også med de øvrige kolleger og personalegrupper på sygehuset.

Vi forventer at få en loyal kollega, der vil være med til at bevare det gode arbejdsklima vi har, men herudover forventer vi også, at du vil være med til at udvikle vores afdeling og ambulatorium yderligere.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomster mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Ansøgning:
Der forventes en motiveret ansøgning, gerne med udgangspunkt i de syv lægeroller.

Ansættelse som afdelingslæge eller overlæge er afhængig af erfaring og kompetencer.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist.  11. december 2022

Kontaktoplysningen:
Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til: Cheflæge, Trine Vestergaard trine.vestergaard3@rsyd.dk 21390482

Specialeansvarlig overlæge, Torben Tranborg Jensen Torben.Tranborg.Jensen@rsyd.dk