Afdelingslæge / overlæge til Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde har brug for en dygtig speciallæge i lungemedicin fra 01.05.18 eller snarest muligt.

Dette job er udløbet

Tæt på hovedstaden tilbydes en stilling som overenskomstansat afdelings-/overlæge. Afdelingen ønsker at ansætte en speciallæge i lungemedicin, som med sine kvalifikationer og sit engagement kan bidrage til at styrke og videreudvikle en specialiseret lungemedicinsk/allergologisk enhed.

Speciallægen kommer til at have en alsidig lungemedicinsk funktion, såvel i det ambulante som på det stationære område, med mulighed for at deltage i endoskopiske procedurer. Efter ønske vil der være mulighed for at aftale primært virke inden for bestemte områder af lungemedicinen/allergologien. Stillingen indebærer en afvekslende hverdag i et behageligt arbejdsklima, præget af kollegialitet og gensidig respekt og rummer gode muligheder for faglig udfordring og udvikling.

Tilbud om ansættelse som enten overlæge eller afdelingslæge vil blive givet ud fra en samlet vurdering af ønsker og kompetencer.

Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling er en stor afdeling med mange forskellige opgaver. Den har regionsfunktion inden for lungemedicin, infektionsmedicin og nefrologi og modtager akutte og elektive patienter i disse specialer samt akutte patienter inden for det intern medicinske hovedområde. Afdelingen varetager primært specialiserede funktioner inden for de tre grenspecialer, mens indlagte patienter med almene, ikke – specialiserede lidelser overvejende håndteres på regionens øvrige sygehuse. Afdelingen har to sengeafsnit med i alt 44 senge og en omfattende ambulant produktion med ca. 50.000 årlige konsultationer.

Under Medicinsk Afdeling hører også Akutmodtagelsen, Diagnostisk Center og dialyseafsnittene i Roskilde og i Nykøbing Falster.

Arbejdsopgaver

Speciallægen vil indgå i det eksisterende speciallægeteam inden for lungemedicin, der p.t. består af syv speciallæger. Speciallægens kliniske funktion vil være i det lungemedicinske sengeafsnit (B92) og i ambulatoriet.

Speciallægen indgår i den lungemedicinske specialevagt og i den fælles intern medicinske vagt med en samlet hyppighed på ca. fem vagter per måned. Vagterne er tilrettelagt som vagt uden for tjenestestedet.

Speciallægen deltager i det administrative arbejde inden for lungemedicinen; herunder også i den regionale fællesvisitation, som forventes etableret primo 2017.

Det lungemedicinske speciale

Varetages aktuelt af syv fastansatte speciallæger.

Det ene af afdelingens to sengeafsnit, som har 21 senge har primært specialiserede lungemedicinske og infektionsmedicinske patienter. Patienterne indlægges enten direkte fra Akutmodtagelse/ambulatorium eller overflyttes fra regionens øvrige sygehuse. Non-invasiv ventilationsbehandling (NIV) og pneumothoraxbehandling varetages i sengeafsnittet.

Afdelingen har regionsfunktion inden for alle områder af lungemedicinen og allergien og ambulatoriet dækker fraset kompliceret lungefibrose hele det lungemedicinske/allergologiske spektrum.

I 2018 er der planlagt etablering af et tværfagligt regionalt allergicenter, forankret i Medicinsk Afdeling. Centret vil i første fase være virtuelt, men tænkes løbende udviklet, så det bliver en fysisk enhed, som kan håndtere allergiske lidelser på hovedfunktion – og specialiseret niveau, på tværs af de klassiske grenspecialer.

De ambulante funktioner omfatter aktuelt en infiltratenhed, et allergi-ambulatorium og et ”klassisk” lungemedicinsk ambulatorium.

Endvidere findes et ’ilt-ambulatorium’ med udkørende ilt-sygeplejerske for hjemmeiltbehandlede patienter.

De ambulante ydelser omfatter blandt andet

 • 3500 enkle lungefunktionsundersøgelser, flertallet med reversibilitetstest
 • 1.500 udvidede lungefunktionsundersøgelser (med diffusionskapacitets-bestemmelse og kropsplethysmografi)
 • Godt 1000 fiberbronkoskopier
 • 650 EBUS-undersøgelser
 • 100 EUS undersøgelser
 • Specialiseret KOL-rehabilitering
 • Knap 3000 ambulante allergologiske konsultationer
 • 400 allergologiske basisudredninger
 • Knapt 1.000 injektioner som led i allergenspecifik immunterapi
 • 250 komplekse allergologiske udredninger med diverse provokationsforsøg

Undervisning

Sjællands Universitetshospital har samarbejde med Københavns Universitet. Medicinsk Afdeling varetager klinisk undervisning af lægestuderende for 3. semester bachelor og 3. semester kandidat iht. aftale med Københavns Universitet. Afdelingen har to forskningslektorater i lungemedicin. Det ene under Københavns Universitet, det andet under Syddansk Universitet (sidstnævnte deles med Næstved), to forskningslektorater i nefrologi samt 3 kliniske lektorater – et i hvert af afdelingens specialer.

Den lægelige videreuddannelse er et højt prioriteret område og omfatter uddannelse for læger i

 • Introstillinger
 • Uddannelse i almen medicin
 • Speciallægeuddannelsen i fem medicinske specialer, herunder infektionsmedicin

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende hertil.

Afdelingens lægelige stab pr. 1. januar 2018

19 overlæger og fire afdelingslæger med speciallægeanerkendelser i henholdsvis allergologi, infektionsmedicin, lungemedicin, nefrologi og almen medicin. Herudover fire 1. reservelæger og 12 reservelæger.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i lungemedicin, som har interesse for og evne til at bidrage til den videre opbygning af det lungemedicinske speciale i Medicinsk Afdeling.

Der lægges vægt på

 • Gode samarbejdsevner, såvel mono- som flerfagligt
 • Klinisk erfaring og faglige kvalifikationer
 • Undervisningsmæssige og pædagogiske kvalifikationer
 • Videnskabeligt curriculum

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Peder Gunner Fabricius, 51 20 24 98.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Peder Gunner Fabricius
Stilling: Ledende overlæge
Email: pgf@regionsjaelland.dk
Telefon: 47322014
Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.