Afdelingslæge/overlæge i radiologi, Sygehus Sønderjylland, Røntgen og Skanning, Aabenraa Røntgen Aabenraa

Ansøgningsfrist: 20/10/2021 Sygehus Sønderjylland

Stillingsbeskrivelse:

​1 Afdelings-/overlægestilling i Radiologi.

​​

Tiltrædelsesdato:

1. november 2021 eller efter aftale.  

​​

Afdelingsbeskrivelse:

Røntgen og Skanning er en radiologisk afdeling med tre geografisk adskilte afsnit. Samarbejdsstrukturen er kendetegnet ved tværfaglige teams og det enkelte afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en overlæge og en (i Aabenraa 2) afdelingsradiograf(er). Afdelingsledelsen varetages af en ledende radiograf og en ledende overlæge.

 

Afsnit Sønderborg producerer omkring 75.000 undersøgelser. I Sønderborg findes i dag følgende kliniske specialer: Ortopædkirurgi, ØNH, Intern Medicin med stor vægt på lungemedicin, Onkologi, Anæstesiologi, Dagkirurgi, Neurologi, Skadestuefunktion. Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er Sygehus Sønderjyllands Specialsygehus. Afsnittet modtager et betydeligt antal henvisninger fra praksis, Dansk Gigthospital samt diverse ambulatorier fra hospitalsvæsenet i Region Syddanmark.  Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser, mammografiscreening, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.

Afsnit Aabenraa producerer omkring 118.500 undersøgelser. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa er Sygehus Sønderjyllands akutsygehus. I Aabenraa findes i dag følgende kliniske specialer: Urologi, Ortopædkirurgi, Parenkymkirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Mammakirurgi, Intern Medicin, Anæstesiologi, Pædiatri, Obstetrik og Gynækologi. Der er Level 2 traumemodtagelse. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, mammadiagnostik og intervention, UL, CT, MR, CT- og UL-vejledte interventioner.

Ifølge aktuelle planer flytter neurologien til Aabenraa primo 2022. Til efteråret 2022 forventes opstart af PET-CT i nybygget skannerhus. Herudover udvides MR skannerkapaciteten i både Sønderborg og Aabenraa, over de kommende år.

Afsnit Tønder producerer omkring 23.000 undersøgelser i form af konventionelle undersøgelser, CT og MR. Der findes Medicinsk Dagklinik og skadeklinik. Sygehus Sønderjylland, Tønder er Sygehus Sønderjyllands Sammedagssygehus. Derudover fungerer afdelingen med ambulante patienter fra såvel almen praksis som speciallægepraksis, samt mammografiscreening. Afsnit Tønder radiografbemander også 2 røntgenrum på Sundhedscenter Haderslev 2 dage ugentligt.

Røntgen og Skanning er også uddannelsessted for radiografer og sekretærer.

 

Arbejdsopgaverne i Røntgen og Skanning, Aabenraa er bl.a.:

Afdelingslægen/overlægen forventes at varetage et bredt udsnit af afdelingens opgaver på lige fod med de øvrige speciallæger, med speciel vægt på de opgaver der præger et akutsygehus.

Arbejdet i afdelingen og samarbejdet med klinikerne afspejler i nogen udstrækning radiologens ansvarsområde. Alle afdelingens speciallæger har, som kliniske vejledere, et delansvar for den lægelige videreuddannelse. SHS scorer højt i de uddannelsessøgendes evaluering, og den position arbejder vi på at fastholde.

Hovedansættelsessted er Aabenraa. Der må påregnes mulighed for begrænset tjeneste på afsnittet i Sønderborg og Tønder.

 

Vagtstrukturen vil løbende skulle tilpasses nye forhold. Fra 1. oktober 2020 varetages vagten i Sønderborg fra Aabenraa efter klokken 17 på hverdage og efter klokken 15 i weekender og helligdage. Nattevagter varetages primært af afdelingens overlæger.

 

Med det brede spektrum af undersøgelser som afdelingen varetager, vil mange kompetenceprofiler kunne indpasses i afsnittets speciallægestab. Vi hører derfor gerne fra dig, hvis du har lyst til at blive medspiller i en velfungerende afdeling med spændende arbejdsopgaver og gode kolleger. Dette gælder også selvom du ikke fuldt udfylder den ovenfor beskrevne kompetenceprofil.

 

Vi forventer, at du:

  • Har dansk speciallægeanerkendelse i radiologi
  • Er en rigtig god kollega, der vil og kan bidrage med et fagligt højt niveau i hele det radiologiske spektrum
  • Har sociale kompetencer der faciliterer et godt arbejdsmiljø, psykisk og fysisk, og ser værdien i at arbejde tværfagligt
  • Arbejder professionelt med speciallægens 7 roller for derigennem at udvikle dig som speciallæge og bidrage til afdelingens udvikling samt de yngre lægers videreuddannelse.

 

Vi tilbyder:

Fastansættelse som speciallæge i en dynamisk organisation, hvor de værdier der vægtes, er dem der ligger i gode relationer og høj faglighed. En afdeling der kontinuerligt arbejder hen mod at være den bedste, målt på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet. Der kan aftales hjemmearbejdsstation.

 

I afsnittene har vi etableret tværfaglige teams, der understøtter ovennævnte mål og aktivt inddrager personalet i at nå vores målsætninger. Afsnittenes teams deltager i udarbejdelse af patientforløb på tværs af afdelinger og afsnit. Herved har personalet direkte indflydelse på at etablere de mest optimale forløb til glæde for vore patienter.

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de 7 lægeroller og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

 

Stillingens organisatoriske placering:  

​Den nærmeste overordnede er afsnitsledelsen i Røntgen og Skanning, Aabenraa.  

 

Yderligere oplysninger:  

Kan indhentes hos:

Afsnitsansvarlig overlæge Jens Bonde-Petersen, tlf.: 7997 5110 / 2365 8682

Jens.bonde-petersen@rsyd.dk

 

Ledende overlæge Henrik Skjellerup Struckmann, tlf.: 7997 5005 / 5182 7590

hss@rsyd.dk

 

Ansøgningen:

Sendes elektronisk.  

 

Hvis du søger som overlæge bedes ansøgningen vedlagt udfyldt ”Skema til brug ved bedømmelse af lægefaglige kompetencer (overlægebedømmelse)”, se http://www.videreuddannelsen-syd.dk/dwn660020

 

Ansøgningsfrist:

Onsdag den 20. oktober 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. oktober 2021.

 

Der gøres opmærksom på, at der forud for en eventuel ansættelse vil blive indhentet Børneattest.