Afdelingslæge/Overlæge i Arbejdsmedicin til Sydvestjysk Sygehus, Grindsted Arbejdsmedicinsk afdeling

Ansøgningsfrist: 29/09/2020 Sydvestjysk Sygehus

Aktuelt søges 1-2 arbejdsmedicinske afdelingslæger/overlæger til at indgå i det samlede speciallægeteam på Arbejdsmedicinsk Afdeling. Stillingerne ønskes besat snarest eller efter aftale. Der er tale om fuldtidsstillinger.

Afdelingen:
Arbejdsmedicinsk afdelings (AMA) formål er forebyggelse og rehabilitering af erhvervsbetingede lidelser gennem patientundersøgelser, formidling og forskning.

AMA er en specialenhed, hvor der stilles krav om, at medarbejderne kontinuerligt holder sig ajour med relevant forskning, og arbejder evidensbaseret.

AMA modtager ambulante patienter, som er henvist fra praktiserende læger, fagforeninger og arbejdsmiljøgrupper på virksomheder til udredning og vurdering for eventuelle erhvervsbetingede lidelser.

AMA er bemandet med 5 speciallæger, 2 uddannelseslæger, 3 psykologer, 1 socialrådgiver, 3 lægesekretærer og 1 kontorassistent. Se mere om afdelingen her.

Opgaven:

  • Afdelingslægen/Overlægen er medansvarlig for patientundersøgelserne inden for afdelingens ressource­mæssige rammer og i forbindelse hermed tillige medansvarlig for antallet og arten af de ydelser, der præsteres, eller som rekvireres fra andre afdelinger
  • Afdelingslægen/Overlægen udfører selvstændigt patientarbejde med anamneseoptagelse, klinisk undersøgelse, indsamling af eksponeringsoplysninger, diagnostisk udred­ning, litteratur­gennemgang, vurdering, rådgivning, anmeldelse og evt. virksom­hedsbesøg samt skrivning af journal og epikrise
  • Afdelingslægen/Overlægen involveres i vejledning af yngre læger
  • Afdelingslægen/Overlægen gennemfører selvstændige forsknings- og udviklingsprojekter inden for klinikkens forskningsområder, alene eller i samarbejde med interne eller eksterne samarbejdspartnere, og forestår i den forbindelse om fornødent hele processen fra ansøgning om fondsmidler til publikation af resultaterne
  • Afdelingslægen/Overlægen fungerer som forskningsvejleder for yngre kolleger
  • Afdelingslægen/Overlægen udfører formidlingsaktiviteter, som omfatter risikovurdering og risikokommunikation i forhold til det omgivende samfund, fx statslige institutioner, praktiserende læger, virksomheder, sikkerhedsrepræsentanter og fagforeninger
  • Afdelingslægen/Overlægen formidler ny viden på det arbejds- og miljø­medicinske område gennem publikations­virk­somhed, herunder debatindlæg i dags- og fagpresse
  • Afdelingslægen/Overlægen yder rådgivning og vejledning til borgere, virksomheder, fagforeninger og institutioner i spørgsmål vedrørende miljøets betydning for sundheden
  • Afdelingslægen/Overlægen deltager i afdelingens undervisning af de forskellige faggrupper på afdelingen
  • Afdelingslægen/Overlægen medvirker i den daglige supervision af yngre læger gennem personlig kontakt og deltagelse i afdelingskonferencerne.

Se Funktionsbeskrivelse for afdelingslæge.

Se Funktionsbeskrivelse for overlægen.

Vagter:
Stillingen er vagtfri.

Ansøgernes kvalifikationer:
Ansøgere skal være speciallæge i arbejdsmedicin.

Ansøgere skal oppebære kompetencer indenfor de 7 lægeroller, og må gerne have særlige kvalifikationer og interesse for kvalitativt projektarbejde. Det ses gerne at ansøgere har opnået ph.d.- grad, mastergrad eller tilsvarende.

Ansøgere skal være indstillet på at blive en del af den fortsatte udviklingsproces for arbejdsmedicinen på Arbejdsmedicinsk Afdeling og indgå konstruktivt og visionært i udviklingsarbejdet.

Ansøgning:
Ansøgningen bør udformes, således at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder.

Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer ift. de 7 lægeroller, samt udformes mhp. faglig bedømmelse jf. Region Syddanmarks vejledning for “Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Syddanmark”. Se skema her.
Ansøgningsfrist d.29. september 2020 gerne med ansættelse snarest herefter eller efter aftale.

Ansøgningen fremsendes elektronisk via Region Syddanmarks elektroniske ansøgningssystem. Se linket nederst i annoncen.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (tidl. ARF).

Yderligere oplysninger indhentes hos:
Ledende overlæge Jesper Rasmussen, via e-mail eller telefon:  jesper.rasmussen5@rsyd.dk Direkte tlf. 7918 3565  Mobil 2157 9615 

Om Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup: Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: der er ny sengebygning, som er tænkt struktureret anderledes, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel.

På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i hele mennesker. Så som vores nye overlæge vil du opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på, hvad der gør det interessant for resten af din familie, at bo i Danmarks 5. største by, Esbjerg. Se f.eks. mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på www.energimetropol.dk