Afdelingslæge, Lungemedicinsk afsnit ved Sydvestjysk Sygehus. Lungemedicinsk afdeling

Ansøgningsfrist: 28/02/2020 Sydvestjysk Sygehus

Lungemedicinsk afsnit, Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus søger ny kollega. Vi søger læge med speciallægeanerkendelse indenfor specialet. Ansættelse pr 1.4.2020 eller efter aftale.

Lungemedicinsk afsnit består af et ambulatorium og et sengeafsnit.

Lungemedicinsk afdeling er en del af Medicinsk Afdeling, der ledes af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Øvrige specialer i afdelingen er: Hæmatologi, Nefrologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Palliativt Team og Reumatologi. Vi håber i nærmeste fremtid at få et geriatrisk afsnit tilknyttet.

Fra 2022 oprettes der ved SVS lægelig kandidatuddannelse.

Der er i øjeblikket ansat 5 lungemedicinske speciallæger, en HU-læge, en almenmediciner og en læge med andet speciale. Herudover er der tilknyttet en række I-læger, HU-læger i andre specialer samt KBU-læger.

Lungemedicinsk ambulatorium:
I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter herunder KOL, astma, høfeber og allergi, sarkoidose samt initial diagnostik af lungecancer og lungefibrose. Der laves naturligvis også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter.

Der udføres i ambulatoriet thorakocenteser.  Pneumothorax patienter behandles i nogen udstrækning ambulant.

Vi diagnosticerer og behandler tuberkulose patienter fra vores optageområde, i formaliseret samarbejde med de øvrige lungemedicinske afsnit i regionen, og infektionsmedicinsk afsnit, OUH. Vi foretager herudover såvel miljøopsporing, som miljøscreening.

 Vi har årligt 10-11.000 konsultationer. Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

I ambulatoriet udføres alle typer af lungefunktionsundersøgelser (Almindelige spirometrier, diffusionsmåling og pletysmografi).

Herud over udføres IOS.

Såvel afdelingen som ambulatoriet har ultralydsudstyr til FLUS.

Der udføres såvel Metacholin- som Mannitolprovokationer.

Vi udfører udredning og behandling af allergier, herunder penicillinprovokation. Der udføres vaccinationer for allergier.

Vi har til KOL-patienter med kronisk hyperkapni mulighed for NIV-behandling i hjemmet, hvor der er tilknyttet telemedicinsk overvågning, ligesom der er tilknyttet en udgående iltsygeplejerske til afsnittet.

Bronkoskopi er en integreret del af vores afdeling.

Forskning:
Ambulatoriet er tilknyttet en række udviklings- og forskningsprojekter. Der er i øjeblikket tre ph.d.- studerende tilknyttet i samarbejde med andre afdelinger.

Vi er også med i COP:TRIN samarbejdet, hvor vi tager del i et Pseudomonas aerogenosa-studie.

Endvidere deltager vi i et tværregional studie (Oxygen-study), hvor størsteparten af arbejdet dog ligger i FAM.

To sygeplejersker i ambulatoriet er GCP godkendte. Såfremt du har ønske om at deltage i forskning, er der således god mulighed.

Lungemedicinsk senge afdeling:
Lungemedicinsk sengeafsnit er et medicinsk afsnit med 31 senge. I sengeafsnittet modtages hovedsagelig patienter med lungemedicinske problemstillinger, herunder pallierende behandling af lungecancerpatienter samt andre terminale lungesyge. Afsnittet ligger i en helt nybygget sengebygning. Der er udelukkende enestuer på afdelingen. På afdelingen ligger også op til 3 øre-næse-halspatienter.

Vi har på afdelingen mulighed for NIV af KOL-patienter med akut respirationssvigt (4 pladser).  Der er også mulighed for high-flowbehandling.

Kronisk syge lungepatienter og lungecancerpatienter i pallierende fase modtages direkte i afdelingen.

FAM – Fælles akut modtageafdeling:
Sydvestjysk Sygehus er akutsygehus for patienter bosat i den sydvestlige del af Region Syddanmark.

Akutte medicinske patienter indlægges via Fælles Akut Modtageafdeling, FAM. Vagterne i FAM varetages af læger fra de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter incl. skader. Afdelingen med 63 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 medarbejdere.

Sygehuset har netop etableret heliport, som tages i brug i løbet af foråret 2020.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper såvel prioriteres som praktiseres.

Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra lægerne ved behov til de mere komplicerede skader.

Specialerne deltager i det daglige arbejde i FAM, idet en speciallæge eller en HU-læge fra specialet går stuegang på 1-3 patienter i FAM, således at specialerelevante patienter har relevant udrednings- og behandlingsplan.

Du forventes at indgå i vagtfællesskab i FAM med tilstedeværelsesvagt aften og nat på hverdage og døgnvagter i weekenden.

Du kan forvente cirka en vagt i FAM pr. måned.

Grindsted Sygehus:
Grindsted Sygehus er en del af Sydvestjysk Sygehus. Det er derfor naturligt, at vi driver ambulatorievirksomhed der. Funktionen udøves af speciallægerne. Du kan eventuelt få ambulatoriedage der.

Forventninger:
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegiale forhold og et godt samarbejdsklima, også med de øvrige kolleger og personalegrupper på sygehuset.

Vi forventer at få en loyal kollega, der vil være med til at bevare det gode arbejdsklima vi har, men herudover forventer vi, at du vil være med til at udvikle afdeling og ambulatorium yderligere, herunder aktivt at deltage i aktuelle og fremtidige projekter.

Løn- og ansættelsesvilkår:

I henhold til gældende overenskomster.

Kontaktoplysningen: Specialeansvarlig overlæge Torben Tranborg Jensen, E-mail: Torben.Tranborg.Jensen@rsyd.dk