Afdelingslæge, Lungemedicinsk afsnit ved Sydvestjysk Sygehus. Lungesygdomme

Ansøgningsfrist: 16/05/2021 Sydvestjysk Sygehus

Lungemedicinsk afsnit, Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus søger ny kollega. Vi søger læge med speciallægeanerkendelse i  specialet. Ansættelse pr 1.9.21 eller efter aftale.

Organisation:
Sydvestjysk Sygehus er et akutsygehus, med et optageområde der omfatter omkring 253000 indbyggere.

Lungemedicinsk afdeling er en del af Medicinsk Center, der ledes af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Øvrige specialer i centret er: Hæmatologi, Nefrologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Geriatri, Palliativt Team og Reumatologi.

I øjeblikket er Medicinsk Center under omstrukturering. I den forbindelse bliver Lungemedicinsk afdeling en selvstændig afdeling med egen ledelse.

Der er i øjeblikket ansat seks lungemedicinske speciallæger, en almen mediciner samt en HU-læge. Herudover er der tilknyttet et varierende antal I-læger, HU-læger i andre specialer samt KBU-læger.

Fra 2022 oprettes der ved SVS lægelig kandidatuddannelse.

Arbejdsområde:
Dit arbejdsområde vil omfatte stuegang og ambulatorium. Vi har cirka 2-3 tilstædeværelses vagter i FAM om måneden. Vi har derudover stuegang på egen afdeling om lørdagen, delt mellem de syv speciallæger.

Strukturen i FAM samt vagtsituationen er i øjeblikket lidt anderledes grundet COVID-19 situationen.

Lungemedicinsk ambulatorium:
I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter her under KOL, astma, høfeber og allergi, sarkoidose samt initial diagnostik lungefibrose.
Der laves naturligvis også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter.

Vi har årligt 10-11.000 konsultationer. Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

Der udføres i ambulatoriet thorakocenteser.  Pneumothorax patienter behandles i nogen udstrækning ambulant.

Vi diagnosticerer og behandler tuberkulose patienter fra vores optageområde i formaliseret samarbejde med de øvrige lungemedicinske afsnit i regionen og infektionsmedicinsk afsnit, OUH. Vi foretager herudover såvel miljøopsporing, som miljøscreening i risikogrupper.

I ambulatoriet udføres alle typer af lungefunktionsundersøgelser (Almindelige spirometrier, diffusionsmåling og pletysmografi). Herudover udføres IOS.

Såvel afdelingen som ambulatoriet har ultralydsudstyr til FLUS.

Der udføres såvel Metacholin- som Mannitolprovokationer.

Vi udfører udredning og behandling af allergier, herunder penicillinprovokation. Der udføres vaccinationer for allergier.

Vi har til KOL-patienter med kronisk hyperkapni mulighed for NIV-behandling i hjemmet, hvor der er tilknyttet telemedicinsk overvågning, ligesom der er tilknyttet en udgående iltsygeplejerske til afsnittet.

Bronkoskopi foretages på bedøvede patienter på OP.
Indlagte patienter bronkoskoperes med engangs bronkoskoper i rus.

Forskning:
Ambulatoriet er tilknyttet en række udviklings- og forskningsprojekter. Der er i øjeblikket to ph.d.- studerende tilknyttet i samarbejde med andre afdelinger.

Vi er også med i COP:TRIN samarbejdet.

To sygeplejersker i ambulatoriet er GCP godkendte. Såfremt du har ønske om at deltage i forskning, er der således god mulighed.

Lungemedicinsk sengesnit:
Lungemedicinsk sengeafsnit er et medicinsk afsnit med 23 senge. I sengeafsnittet modtages hovedsagelig patienter med lungemedicinske problemstillinger, herunder pallierende behandling af lungecancerpatienter samt andre terminale lungesyge.
Afsnittet ligger i en helt nybygget sengebygning. Der er udelukkende enestuer på afdelingen.

Vi har i afdelingen mulighed for NIV af KOL-patienter med akut respirationssvigt.  Der er også mulighed for flowbehandling med HFNO.

Kronisk syge lungepatienter og lungecancerpatienter i pallierende fase modtages direkte i afdelingen.

FAM – Fælles akut modtageafdeling:
Akutte medicinske patienter indlægges via Fælles Akut Modtageafdeling, FAM. Vagterne i FAM varetages af læger fra de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter incl. skader. Afdelingen med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 medarbejdere.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper såvel prioriteres som praktiseres.

Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra lægerne ved behov til de mere komplicerede skader.

Du forventes at indgå i vagtfællesskab i FAM med tilstedeværelsesvagt aften og nat på hverdage og døgnvagter i weekenden. Du kan forvente cirka to vagter i FAM pr. måned.

Grindsted Sygehus:
Grindsted Sygehus er en del af Sydvestjysk Sygehus. Det er derfor naturligt, at vi driver ambulatorievirksomhed der. Funktionen der udøves af speciallægerne. Du kan eventuelt få ambulatoriedage der.

Flere oplysninger om Sydvestjysk Sygehus kan findes på www.sydvestjysksygehus.dk

Forventninger:
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegiale forhold og et godt samarbejdsklima, også med de øvrige kolleger og personalegrupper på sygehuset.

Vi forventer at få en loyal kollega, der vil være med til at bevare det gode arbejdsklima vi har, men herudover forventer vi, at du vil være med til at udvikle afdeling og ambulatorium yderligere, herunder aktivt at deltage i aktuelle og fremtidige projekter.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomster mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning, gerne med udgangspunkt i de syv lægeroller (se skema), sendes til nedenstående link.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist 16. maj 2021. 

Kontaktoplysningen:
Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til

Specialeansvarlig overlæge Torben Tranborg Jensen, E-mail: Torben.Tranborg.Jensen@rsyd.dk Eller Ledende oversygeplejerske Conny Olesen, E-mail:  Conny.Olesen@rsyd.dk