Afdelingslæge i nefrologi til Medicinsk afdeling med mulighed for deltidsansættelse Nefrologisk afdeling

Ansøgningsfrist: 2018-10-28T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Afdelingslæge med speciale i nefrologi eller intern medicin: nefrologi søges til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, pr. 1.januar 2019 eller efter aftale.

 

Sydvestjysk Sygehus 

Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg årligt. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. 

Det er Danmarks 5. største akutsygehus med en nybygget og velfungerende fælles akut modtagelse (FAM), som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. 

Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset: der bygges ny sengebygning, som tages i brug 2019/2020, der arbejdes med patient- og pårørende involvering; kvalitets- og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. 

Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde, og der er mulighed for at deltage i udvikling- og forskningsaktiviteter. 

 

Medicinsk afdeling 

Medicinsk afdeling varetager funktioner indenfor specialerne kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi og reumatologi. Der er sengeafdelinger og ambulatoriefunktion både i Esbjerg og i Grindsted. 

Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt og nefrologisk overlægeberedskabsvagt. 

 

Nefrologien på Sydvestjysk Sygehus 

Nefrologien indgår som en del af medicinsk afdeling, og består af: 

•sengeafsnit fælles med kardiologi, hvor de nefrologiske læger tager sig af patienter indlagt med nefrologiske og almen intern medicinske sygdomme 

•hæmodialyseafsnit med 30 hæmodialysestationer til varetagelse af akut og kroniske hæmodialyse (ca. 75 patienter), herunder oplæring og kontrol af patienter i limited care og hjemmehæmodialyse (ca. 11000 hæmodialysebeh. pr. år) 

•ambulatorium med patienter til udredning og kontrol af akutte og kroniske nyresygdomme og kompliceret hypertension, og oplæring og kontrol af patienter i peritonealdialyse, og kontrol af nyretransplanterede patienter (ca 5000 ambulante besøg pr år) 

 

 

Afdelingen har regionsfunktioner i nefrologi: 

 

•Der foretages udredning af patienter med akut nyresvigt af ukendt årsag, akut nefrotisk syndrom, og der foretages nyrebiopsi i samarbejde med røntgenafdelingen. 

 

•Udredning mhp nyretransplantation og efterkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede varetages i formaliseret samarbejde med nyremedicinsk afd. Y, OUH 

 

Dialyseadgangsveje anlægges af Urologisk afd. Sydvestjysk Sygehus (p-dialysekatetre) og Karkirurgisk afd. Sygehus Lillebælt (AV-fistler og perm.kaths) 

 

Nefrologien er bemandet med 3 overlæger og 1 afdelingslæge (alle speciallæger i intern medicin og nefrologi eller intern medicin:nefrologi) 1 -3 hoveduddannelseslæger i intern medicin:nefrologi (forløb fælles med Nyremedicinsk afd. Y, OUH), og et vekslende antal reservelæger i introduktionsstilling til intern medicin samt basislæger. 

 

FAM – Fælles akut modtageafdeling 

Afdelingen modtager ca. 51.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset incl. skader (Ca. 30.000 årligt) Afdelingen med 63 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere. 

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper både prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader. 

 

Vagtforhold 

Afdelingslægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i weekends døgnvagt – p.t. 23 læger i vagtlaget). 

 

Afdelingslægestillingen 

Afdelingslægen vil indgå i det daglige arbejde i nefrologien sammen med de øvrige speciallæger: direkte patientrelateret arbejde (stuegang i sengeafsnit og hæmodialyseafdeling, fast ugentlig ambulatoriedag, sent eftermiddagsambulatorium x 1 pr måned), kvalitetssikring, forskning og udvikling, samt undervisning og uddannelse af yngre kolleger/andre personalegrupper. 

Særlige interesse/ansvarsområder aftales mellem de nefrologiske speciallægere indbyrdes afhængig af interesse og kvalifikationer. 

 

De nefrologisk læger varetager også i et vist omfang stuegang på almene intern medicinske patienter indlagt på andre sengeafsnit og på det medicinske sengeafsnit på matriklen i Grindsted. 

Afdelingslægen vil også skulle deltage heri. På sigt forventes omlægning af vagtfunktionerne, således at de medicinske speciallæger også vil skulle indgå i vagten i Grindsted. 

 

Stillingsopslaget er en fuldtidsstilling, men der er mulighed for deltidsansættelse. I så fald bedes ansøger anføre ønsket ugentligt timetal. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår  

I henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Yngre Læger. 

 

Yderligere oplysninger 

Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Julie Bryndum (nefrologi) tlf. 79182000 lokal 85610, eller ledende overlæge, dr.med.,ph.d. Torben Knudsen (medicinsk afdeling) – tlf. 79183145 

 

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus fås på 

www.sydvestjysksygehus.dk eller se mere som Sygehuset her.

 

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/  Du er også velkommen til at se denne video om Esbjerg.

 

Ansøgningen 

Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link. 

Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 speciallægekompetencer. 

 

Ansøgningsfrist 

D. 28. oktober 2018