Afdelingslæge i intern medicin: infektionsmedicin. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning En stilling som afdelingslæge i intern medicin: infektionsmedicin ved Hospitalsenheden Vest, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro. Afdelingens samlede aktivitet i 2018 var 78000 ambulante besøg og 11500 udskrivninger.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge.

Infektionsmedicinsk Afsnit
Infektionsmedicinen i Hospitalsenheden Vest er en del af Medicinsk Afdeling. De infektionsmedicinske patienter modtages i en fælles akut modtagelse. Indlagte patienter håndteres i øjeblikket i Medicinsk Sengeafsnit sammen med de øvrige medicinske specialer, men er inddelt i sektioner, hvor infektionsmedicin udgør en sektion.

Ambulatoriet varetager behandlingen af HIV/AIDS for den vestlige del af regionen. Endvidere varetages behandlingen af kronisk hepatitis, tropesygdomme og almindeligt forekommende danske infektionssygdomme.

Der er et tæt samarbejde med infektionsmedicinsk afdeling Q i Aarhus Universitetshospital, Skejby, i form af ensartede kliniske vejledninger, regelmæssig konsulentbesøg, muligheder for fælles mødeaktivitet, konferencer og udveksling af personale.

Indenfor infektionsmedicin er vi aktuelt bemandet med 1 specialeansvarlig overlæge, yderligere 1 overlæge og 2 afdelingslæger.

Afdelingslægens funktion
Vi søger en speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Speciallægen skal være med til at udvikle afdelingen, så patienterne får den behandling af høj faglig standard, som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i sidste halvdel af 2020.

Du vil få funktion i både sengeafsnit og ambulatorium, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.

Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.

Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Vi forventer
At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.

Du skal kunne dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.

Hospitalsenheden Vest har fokus på forskningsaktiviteter, og ansøgere med dokumenteret forskningsaktivitet vil blive foretrukket, jf. funktionsbeskrivelsen. Vi forventer, at den, der ansættes i stillingen, vil indgå aktivt i afdelingens forskningsaktivitet.

Du bør i ansøgningen forholde dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.

Vi kan tilbyde dig
Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag.

Du får mange gode kolleger, og vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet og har skemalagt undervisning to gange ugentligt.

Vagt
Afdelingslægen indgår i Medicinsk Afdelings bagvagtsfunktion.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: infektionsmedicin.

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 29464510.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest mandag den 22. april 2019.

Stillings- og funktionsbeskrivelse