Afdelingslæge eller overlæge i intern medicin, lungemedicin. Vi søger en ny speciallægekollega med særlig interesse i KOL. Stillingen er til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Speciallægens funktion
Vi søger en speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Der er mulighed for stor indflydelse på opbygning og strukturering af KOL-ambulatoriet, sengeafsnittet og projekter i samarbejde med primærsektoren, men også afdelingens øvrige funktioner. Fokus skal være på at udvikle afdelingen, så patienterne får behandling af høj faglig standard, som samtidig tilgodeser patientens ønsker og behov.Du vil primært få funktion i både KOL-ambulatoriet og sengeafsnittet, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i 2020.

Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.

Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Se evt. stillings- og funktionsbeskrivelsen

Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, heraf er de 26 lungemedicinske senge. Afdelingens samlede aktivitet i 2018 var 78000 ambulante besøg og 11500 udskrivninger.

Lungemedicinsk Afdeling består således af et stort sengeafsnit. Herudover varetager vi ambulant udredning af lungekræft, udredning og behandling af KOL, obstruktiv søvnapnø, sarkoidose, astma, allergi og lungesygdomme generelt. Vi har et velfungerende KOL-ambulatorium bemandet af kompetente KOL- og ilt-sygeplejersker, som udover KOL-ambulatoriet også har funktion i Medicinsk Modtagelse og i sengeafsnittet.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge.

Vi forventer

  • At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
  • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
  • At du i ansøgningen forholder dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.
  • It-kompetencer på brugerniveau forventes.

Vi kan tilbyde dig

  • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
  • Et godt kollegialt miljø.
  • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
  • Stort fokus på undervisningsmiljøet og har skemalagt undervisning to gange ugentligt.
  • Mulighed for forskning, både deltagelse i industri-initierede projekter og forskning i eget regi.

Vagtstruktur
Der er etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt i Holstebro. Forvagtslaget består af KBU-læger, mellemvagtslaget består af introduktionslæger og læger i første fase af HU-stilling. Bagvagtslaget er dækket af læger i fase 3 og 4 af deres HU-stilling samt af afdelingslæger.
I Holstebro er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Vagtstrukturen i Herning er med døgndækket medicinsk forvagtslag. Der er medicinsk bagvagtslag i tidsrummet kl. 08.00 – 21.00, og fra kl. 21.00 er bagvagtslaget fælles medicinsk/kardiologisk.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: lungemedicin med særlig interesse for KOL og den multisyge lungepatient.

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Pia Holland Gjørup tlf. 2343 6053.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside, www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 31. marts 2019.