Åbent opslag – medlemmer til National Videnskabsetisk Komité

Dette job er udløbet

Har du lyst til at indgå i kvalificerede debatter af videnskabsetik og sundhedsvidenskabelige forskning?

Sundheds- og Ældreministeriet søger 5 medlemmer til National Videnskabsetisk Komité med henblik på tiltrædelse den 1. januar 2018. Medlemmerne vil blive udpeget af sundhedsministeren i samråd med ministeren for uddannelse og forskning.

Enhver kan stille forslag til medlemmer af komitéen, herunder bringe sig selv i forslag.

Komitésystemet  

Det videnskabsetiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse.

Det videnskabsetiske komitésystem består af regionale komiteer og en national komité. De videnskabsetiske komiteer er uafhængige og består af medlemmer, der er aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning, og lægmedlemmer, der ikke har en sundhedsvidenskabelig uddannelse og ikke har aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

National Videnskabsetisk Komités opgaver

National Videnskabsetisk Komité har til opgave at følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og udbrede forståelse af videnskabsetiske problemstillinger i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer. Komiteen fastlægger retningslinjer for og fungerer som ankeinstans for de regionale komitéer. Herudover behandler komiteen særligt komplicerede sager i førsteinstans.

National Videnskabsetisk Komités sammensætning  

Sundhedsministeren nedsætter National Videnskabsetisk Komité. Komiteen består af 13 medlemmer, der udpeges på følgende måde:
  1. Sundhedsministeren udpeger formanden for National Videnskabsetisk Komité.
  2. 2 medlemmer udpeges af sundhedsministeren efter samlet indstilling fra bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond.
  3. 5 medlemmer udpeges af sundhedsministeren i samråd med ministeren for uddannelse og forskning efter åbent opslag.
  4. 5 medlemmer udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra de enkelte regioner.
Repræsentation af kompetencer

De 5 medlemmer udpeget af sundhedsministeren i samråd med ministeren for uddannelse og forskning skal repræsentere forskningsinteresser og folkeoplysende, videnskabsetiske, almenkulturelle eller sociale interesser, der er af betydning for den nationale komités virke.

Komiteen skal sammensættes bredt af medlemmer, der er aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning samt lægmedlemmer og med en ligelig kønsfordeling.

Yderligere information  

Yderligere information om National Videnskabsetisk Komité kan fås på www.nvk.dk og ved henvendelse til sekretariatschef for National Videnskabsetisk Komité, Christa Lundgaard Kjøller, tlf. 72 21 68 52, e-mail: ck@dketik.dk.

Spørgsmål af praktisk karakter vedr. ansøgning og udpegning kan rettes til Emilie Norré Sørensen, tlf. 72 26 95 76, e-mail: ens@sum.dk.

Ansøgning 

Ansøgning samt relevant dokumentation (CV og eksamensbeviser) sendes elektronisk til ens@sum.dk og medint@sum.dk. Mailen skal mærkes ”NVK” i emnefeltet.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.