Hvidovre og Amager Hospital, KBU efterår 2021
Foto: Ulrik Jantzen

Hvidovre og Amager Hospital, KBU efterår 2021 Hvidovre og Amager Hospital svarer på 19 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres sygehuse?

Amager og Hvidovre Hospital (AHH) er et af Danmarks største akuthospitaler med ca. 5.200 ansatte. AHH har afdelinger fordelt på tre matrikler henholdsvis Amager Hospital og Hvidovre Hospital samt en medicinsk afdeling på Glostrup Hospital. 

AHH er i 2021 normeret til 68 KBU-forløb, som fordeler sig på følgende specialer/afdelinger: 

  • Gastroenheden 
  • Infektionsmedicinsk Afdeling
  • Kardiologisk Afdeling
  • Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling
  • Medicinsk afdeling, Amager 
  • Medicinsk afdeling, Glostrup
  • Ortopædkirurgiske Afdeling 

Som KBU-læge vil man, udover at have vagter på specialafdelingen, også have vagter i akutmodtagelsen.

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres sygehus?

Hospitalet har en stærk uddannelsestradition og -kultur og varetager på årsbasis omkring 68 KBU-forløb, 100 introduktionsforløb og 172 hoveduddannelsesforløb. 

På AHH handler det om liv. Om at redde liv og bringe liv til verden. Om livskvalitet for patienten og det gode arbejdsliv for medarbejderne. På AHH kan vi noget specielt.

Det akutte område: På Amager og Hvidovre Hospital er vi eksperter i det akutte. Vi er et af landets største akuthospitaler. Mere end 85 pct. af vores patienter kommer ind akut, og det stiller høje krav til medarbejdernes faglighed, overblik og evne til omstilling.

Forskning: Er højt prioriteret på AHH. De kommende år er fokus på forskning inden for tre områder:

  • Forskning til gavn for de mange med kroniske lidelser.
  • Forskning i akutte patientforløb.
  • Forskning og innovation tæt på klinikken.

Uddannelse og læring: AHH er en stor uddannelsesinstitution, og hvert år dygtiggør 2.100 elever, studerende og postgraduat uddannelsessøgende og kursister sig i vores afdelinger. Vi har en uddannelsesstrategi for hele AHH, hvor der blandt andet er strategiske uddannelsesindsatser i forhold til den lægelige videreuddannelse. I 2021-2022 har vi fokus på supervision af de uddannelsessøgende læger og på optimering af kvaliteten af den kliniske del af lægelige videreuddannelse.

Vi bidrager til at uddanne fremtidens sundhedsprofessionelle, herunder sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, lægesekretærer, portører, diætister, fysio- og ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter m.fl.

Faglige fyrtårne: AHH er et af Danmarks største hospitaler, og vi ligger i front på en række områder inden for både forskning, behandling og teknologi. Amager og Hvidovre Hospital går forrest i arbejdet med sammenhængende akutte patientforløb. Hospitalet har højt specialiserede funktion indenfor 36 funktionsområder og regionsfunktion indenfor 73 funktionsområder. 

Vi er blandt andet højt specialiseret på i Børne- og Ungeafdelingen, i gastrokirurgi og gastromedicin samt inden for infektionsmedicin og i MR-afdelingen. Vi huser også Danmarks største fødeafdeling samt ligger i front inden for klinisk mikrobiologi og patologi.

Amager og Hvidovre Hospital dækker et meget stort optageområde, hvilket betyder, der er et bredt spektrum af patienter. Som KBU-læge kan man derfor få mange udfordringer samtidig med, at afdelingerne generelt er så store, at der er flere vagtlag på hver afdeling. 

3. Hvad gør I for at sørge for, at KBU’erne kommer godt i gang på afdelingen?

Alle nyansatte læger deltager i fællesintroduktion til hospitalet. Efterfølgende får KBU-lægerne lokal introduktion, en forventningssamtale, tilknytning af vejleder mv.

Man får tildelt en vejleder, som man udarbejder sin uddannelsesplan sammen med.

På afsnittene er KBU-læger altid grundig superviseret af mere erfaren kollega, og der er tavlegennemgang på alle patienter i plenum inden der gås stuegang på patienterne.

Forinden opstart modtager alle KBU-læger materiale fra den afdeling, de bliver ansat på.

4. Udbetales overarbejde?

Man søger generelt at undgå overarbejde, men det udbetales, hvis der er overarbejde.

5. Afdelingers størrelse (antal senge) på de mulige KBU-afdelinger:

På Amager Hospital har Medicinsk Afdeling 67 senge og Medicinsk Afdeling på Glostrup Hospital har 79 senge. På Hvidovre Hospital har Ortopædkirurgisk afdeling 80 senge, Gastroenheden 146 senge, Endokrinologisk afdeling 16 senge, Lungemedicinsk afdeling 32 senge, Infektionsmedicinsk afdeling 24 senge, og Kardiologisk afdeling 66 senge, hvoraf de 27 senge er på Amager Hospital.

6. Har I supplerende tilbud til KBU’erne i form af børnepasning, bolig og transport?

Den integrerede børneinstitution Valnødden ved Hvidovre Hospital, og de to integrerede børneinstitutioner Poppelhuset og Burlunden ved Amager Hospital har prioriterede pladser til medarbejdere. For yderligere information henvises til Københavns pladsanvisning.

Der er ikke generelt boliger til rådighed ved ansættelse.

7. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Vi følger de arbejdsretlige regler i forbindelse med graviditet og barns sygdom, og ved påvirkning i graviditet tages der hensyn til dette. Vi har en graviditetspolitik på AHH.   

8. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Der går normalt syv til ti dage.

Der er en introduktion på den ansættende afdeling med blandt andet skemasatte følgevagter, før KBU-læger selv går i vagt. Som udgangspunkt får man ikke selvstændige vagter de første syv til ti dage. Allerede den første dag får man tildelt en vejleder, som støtter KBU-lægen under hele opholdet. Udover den daglige vejledning bliver du guidet i forhold til alle de lægeroller, du aktuelt indgår i, lige fra stuegang til vagtarbejde.

9. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?

Der er minimum syv læger i vagtlaget og normalt flere til stede.

10. Antal vagtlag?

Alle afdelinger har tre vagtlag, hhv. et forvagtslag, mellemvagtslag og bagvagtslag. Nogle afdelinger har flere læger på samme niveau på vagt samtidig, så der kan være flere læger end vagtlag til stede.

11. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?

Ja.

12. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen, og er der en uddannelsesansvarlig på afdelingen?

Ja, der er en uddannelsesansvarlig læge og en uddannelseskoordinerende yngre læge på alle afdelinger, hvor KBU-lægerne er tilknyttet.

KBU-læger deltager i Regionens obligatoriske kurser i forbindelse med KBU-forløbet. Herudover er der tilrettelagt lokal undervisning inden for de forskellige specialer f.eks. i forbindelse med morgenkonferencen og anden tilrettelagt undervisning. Derudover er der forskellige tværprofessionelle uddannelsesmæssige initiativer, f.eks. ”5 faglige minutter”, teamtræning og andet. 

13. Hvordan sikres der at KBU’erne får fast og god supervision?

KBU-læger er tilknyttet en fast vejleder, og der er altid i vagten en seniorlæge til stede, som kan supervisere. Derudover er supervision en strategisk uddannelsesindsats på AHH, hvor vi arbejder med at udvikle kvaliteten af supervision i den lægelige videreuddannelse. 

14. Hvilken form for karrierevejledning giver I?

Vi lægger vægt på, at man som yngre læge selv er med til at forme sin fremtid og karriere og stiller os gerne til rådighed for sparring. Man udarbejder sin uddannelsesplan sammen med sin vejleder.

Karrierevejledning er en del af vejledersystemet og er en naturlig del af de vejledersamtaler, der afholdes i løbet af uddannelsesforløbet på alle afdelinger.

15. Bliver kursusønsker efterkommet? Hvilke kurser og hvordan er de særligt relevante for KBU’er?

Normalt anbefaler vi som udgangspunkt ikke for mange kurser ud over de obligatoriske i KBU-forløbet, da man som KBU-læge har fokus på at styrke sine kliniske kompetencer.

16. Er der løn under kurser?

Der gives tjenestefri med løn ved deltagelse i alle obligatoriske kurser som en del af den kliniske basisuddannelse. Ved ønsker om deltagelse i andre relevante kurser foretages der et konkret skøn.

17. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Hospitalet prioriterer forskning højt. Forskningsstrategien lægger bl.a. vægt på at indtænke forskning direkte i klinikken og at give mulighed for at løse mindre forskningsopgaver i det daglige arbejde. Som KBU-læge vil der være gode muligheder for at blive tilknyttet forskningsprojekter i afdelingen.

18. Går KBU’er stuegang?

Da stuegang er en lægelig basisfunktion, vil alle KBU-læger deltage i stuegangsfunktionen på alle afdelinger under supervision af ældre kolleger.

19. Hvor mange aften-/nattevagter er der pr. måned?

Det varierer fra afdeling til afdeling – men der er nattevagter på alle afdelinger oftest fire til fem nattevagter pr. måned.

Se andre KBU-forløb her. 

Skriv kommentar