Overlæge med speciale i børne- og ungdomspsykiatri

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale i børne- og ungdomspsykiatri

Familjudepilin (Familiecenteret) på Landssygehuset i Torshavn har en ledig speciallæge-/overlægestilling til besættelse fra 01.01.2022 eller efter nærmere aftale.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling uden vagtforpligtelse.

Familiecenteret er et nyoprettet center, som ud over Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling består af den forhenværende Fødeafdeling og Børneafdeling. Centeret er under udvikling og har bl.a. til formål at skabe rammerne for bedre patientforløb og understøtte en mere forebyggende tilgang. På Familiecenteret lægger vi vægt på at yde en god og fagligt velfunderet service i det daglige arbejde. Dette i tæt samarbejde med familierne.

Om børne- og ungdomspsykiatrien

Børne- og ungdonspsykiatrien er en tværfaglig enhed med i alt 21 ansatte. Faggrupperne omfatter sekretærer, sygeplejersker, psykologer, pædagog, 3 speciallæger, en reservelæge og en læge i introduktionsstilling. Funktionsledelsen består af en psykolog og en specialeansvarlig overlæge. Derudover er der ansat en specialpsykolog i funktion som teamleder.

Afdelingen varetager primært ambulant udredning og behandling af børn og unge under 18 år, der er henvist under mistanke om psykisk sygdom eller psykiatriske problemstillinger, hvis kompleksitet kræver udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er afdelingen udvidet med et lille dagafsnit, hvor vi har mulighed for at tilbyde mere intensive miljøterapeutiske forløb til de børn og unge, som har behov for bl.a. udredning under dagindlæggelse.

Vi har et tæt samarbejde med centerets øvrige afdelinger, enheder og teams samt med voksenpsykiatrien, som varetager akutfunktionen for børne- og ungdomspsykiatrien. Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling har desuden et tæt samarbejde med de øvrige instanser, der indgår i det tværsektorielle samarbejde omkring patienterne og deres familier. Til potentielle ansøger uden færøsk baggrund/sprogforståelse kan nævnes, at en af overlægerne igennem 7 år har været en dansktalende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, hvilket har fungeret fint.

Vi kan tilbyde

  • Grundig introduktion
  • En spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger
  • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed, udvikling og arbejdsmiljø
  • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet, samt mulighed for indflydelse i det daglige kliniske arbejde og udviklingen heraf
  • Gode betingelser for videreudvikling af kompetencer. Ifgl. den færøske overenskomst har overlæger ret til årligt at deltage i fire relevante faglige kongresser eller kurser.
  • At være en del af en organisation i udvikling, hvor vi overordnet prioriterer rehabilitering og recovery i et tværfagligt samarbejde.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med speciallæge i børne- og  ungdomspsykiatri.

Interesserede med speciallægeanerkendelse i tilgrænsende speciale, fx voksenpsykiatri, almen medicin eller pædiatri, og med ønske om fordybelse i børne- og ungdomspsykiatri fremover, er velkommne til at kontakte os mhp. afdækning af mulighed for andre ansættelsesformer i fald der ikke er kvalificerede ansøgere til den faste overlægestilling.

Vi ønsker, at ansøger har kompetencer indenfor alle syv lægeroller

Medicinsk ekspert
Speciallægeanerkendelse inden for børne- og ungdomspsykiatri.

Kommunikator
Kompetencer og erfaring med både skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling vedrørende faglige så vel som administrative/ledelsesmæssige anliggender. Ansøgeren forventes at kunne indgå i forskellige undervisningsopgaver og være med til at formidle børne- og ungdomspsykiatriske emner i offentligheden.

Samarbejde
Gode samarbejdsegenskaber, som kan indgå i sygehusets og centrets tværfaglige samarbejde og øvrige tværsektorielle samarbejde. Herudover en tillidsvækkende tilgang i samarbejdet med kolleger, patienter og tværsektorielt.

Leder/administrator
Erfaring og interesse i at indgå i ledelsesmæssige og administrationsmæssige samarbejdsfora.

Sundhedsfremmer
Pædagogisk og miljøterapeutisk indsigt og viden, som kan indgå i undervisning og psykoedukation med børn, unge og familierne samt i samarbejdet med bl.a. andre institutioner og sektorer.

Akademiker
Der er ønskeligt, at ansøger har forskningsmæssig erfaring eller interesse.

Professionel
Evne til at arbejde selvstændigt og administrere egne ressourcer i balance med de arbejdsopgaver, der er. Herunder opgaver af bl.a. behandlingsmæssig, etisk, juridisk og ressourcemæssig art.

Arbejdsopgaverne vil overordnet set være at indgå i det daglige kliniske arbejde i funktionen overlæge/speciallæge og sammen med funktions- og centerledelsen, at organisere disse effektivt og udviklingsorienteret med fagligheden som omdrejningspunkt. Derudover at indgå i teamarbejde omkring fortsat udvikling af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale på Færøerne, hvor der tages hensyn til de specielle udfordringer der er på et lille sted med stor geografisk afstand til specialiserede funktioner.

Centerledelsen ser meget gerne, at forskningsaktiviteten øges, og der vil i et vist omfang kunne afsættes tid til dette. Den nuværende færøske overenskomst sikrer overlæger ret til betalt deltagelse i 4 årlige relevante kurser eller kongresser.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið (Finansministeriet) og Foreningen af Speciallæger.
Der indhentes efter aftale med ansøger gerne referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Yderligere oplysninger om Familiecenteret og ansættelsesmæssige vilkår kan fås ved henvendelse til centerledelsen, Elin Helena Ásudóttir, ledende sygeplejerske på elias@ls.fo eller Fróði Joensen, ledende overlæge på frojo@ls.fo.

Yderligere oplysninger om børne- og ungdomspsykiatrisk enhed kan fås ved henvendelse til Camilla Henanger, afdelingsleder og psykolog på camhe@ls.fo eller Súsanna Reinert-Petersen, overlæge på susrp@ls.fo. Telefonisk henvendelse kan rettes til sekretariatet på telefon nr. +298 304740.

Ansøgningsfristen er den 19.11.2021

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Originale dokumentationer for uddannelse, autorisation m.m. medbringes til ansættelsessamtalen.

Søg venligst stillingen her.

Den motiverede ansøgning må gerne være bygget op ud fra de 7 lægeroller.

Vi gør dig opmærksom på følgende

Ved eventuel ansættelse på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling skal der foreligge ren børneattest. Personaleafdelingen indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Hvis du har arbejdet udenfor Færøerne og/eller, hvis der har været udbrud af MRSA på din arbejdsplads indenfor de sidste 6 måneder, skal der kunne forevises gyldig attest for MRSA inden ansættelsestart.

På hjemmesiden www.ls.fo ligger information om vision, mission og strategimål for Sjúkrahúsverk Føroya (det færøske hospitalsvæsen)

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:
www.ls.fo
www.visitfaroeislands.com
www.sightseeing.fo
www.faroeislands.com
www.torshavn.fo
www.framtak.com