Overlæge i intern medicin: Infektionsmedicin. Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning Vores vision er klar – vi vil være Danmarks bedste medicinske afdeling – og du har nu mulighed for at blive en del af det hold, som skal konkretisere visionen.

Dette job er udløbet

Til Infektionsmedicinsk Afsnit søger vi en overlægekollega til ansættelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale. Specialet er i en fantastisk udvikling, og vi har brug for en dygtig kollega, som vil være med til at videreudvikle specialet i de spritnye rammer i Gødstrup.

Vi søger en kollega, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Du skal være med til at udvikle afdelingen, så patienterne får den behandling af høj faglig standard, som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Medicinsk Afdeling
I Medicinsk Afdeling findes alle grenspecialer indenfor intern medicin bortset fra kardiologi, som er en selvstændig afdeling. Vores otte specialer er: hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, reumatologi, geriatri, infektionsmedicin, gastroenterologi og endokrinologi. Vi har desuden et Dialyseafsnit med 37 dialysepladser samt Diagnostisk enhed, lige som Medicinsk Afdeling også har funktioner i Center for Sundhed Holstebro og i Ringkøbing Lægehus.

Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

Til afdelingen er aktuelt knyttet samlet 108 senge, og i Gødstrup vil det samlede antal senge i afdelingen være 115. Der er inden for alle specialer et tæt samarbejde mellem sengeafsnit og ambulant klinik om den daglige drift.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge. Vi lægger desuden stor vægt på samarbejdet med primærsektoren. Mange af vores patienter er ofte svært syge og har brug for en målrettet tværfaglig og tværsektoriel indsats, hvilket vi arbejder intenst på, og det forventes, at vores nye kollega er villig til at deltage i dette arbejde.

Infektionsmedicin

De infektionsmedicinske patienter modtages i en fælles akut modtagelse. Indlagte patienter håndteres i Medicinsk Sengeafsnit sammen med øvrige medicinske specialer; afsnittet er inddelt i sektioner, hvor infektionsmedicin udgør en sektion.

Ambulatoriet varetager behandlingen af HIV/AIDS for den vestlige del af regionen. Endvidere varetages behandlingen af kronisk hepatitis og almindeligt forekommende danske infektionssygdomme.
Der er et tæt samarbejde med Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby i form af ensartede kliniske vejledninger, regelmæssige konsulentbesøg, muligheder for fælles mødeaktivitet, konferencer og udveksling af personale. Desuden er der tæt samarbejde med Lungemedicinsk Afsnit om patienter med kronisk lungeinfektion.

Inden for infektionsmedicin er vi aktuelt bemandet med en specialeansvarlig overlæge, yderligere 2 overlæger og 3 afdelingslæger.

Overlægens funktion
For stillingen gælder, at dit primære ansvarsområde bliver:

 • Ansvarlig for den infektionsmedicinske del af Sengeafsnit for Mave-, tarm-, lever- og infektionssygdomme i tæt samarbejde med gastroenterologi og lungemedicin, som har deres sengepladser på samme etage i det nye hospital i Gødstrup.
 • Særligt fokus på snitfladen til Afsnit for Lungesygdomme, især varetagelse af ambulante patienter med kronisk lungeinfektion, herunder opfølgning af patienter med lungeabsces, lungeempyem og kronisk pulmonal aspergillusinfektion. Vi lægger vægt på dokumenteret erfaring inden for dette område.
 • Udvikling og etablering af infektionsprofylaktiske tiltag, herunder overordnet rolle i forhold til udvikling af tilbud til den immunsupprimerede patient.

Vi forventer

 • At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler.
 • Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
 • At du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.
 • At du medvirker til, at afdelingens mission lever i hverdagen.
 • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
 • At du i ansøgningen forholder dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Vi kan tilbyde dig

 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
 • Et godt kollegialt miljø.
 • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
 • Stort fokus på undervisningsmiljøet og har skemalagt undervisning to gange ugentligt.
 • Mulighed for forskning, både deltagelse i industri-initierede projekter og forskning i eget regi.

Afdelingens vagtstruktur
Vagtstrukturen i Herning er med 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt – forvagt og bagvagt.

I Holstebro er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt; forvagt, mellemvagt og bagvagt. Desuden er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

I den samlede medicinske afdeling i Gødstrup bliver der 5 vagtlag, heraf 4 døgndækkede.

Overlægen indgår ikke i vagtarbejdet.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: infektionsmedicin.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Vi gør opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Lars Toft Nielsen tlf. 51531393.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på regionens hjemmeside www.rm.dk/job ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 7. november 2021.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 17. november 2021.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

På grund af spareinitiativer har berørte medarbejdere i Region Midtjylland fortrinsret til samtale ved ledige stillinger: Det betyder

 • at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til samtale.
 • at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til samtale.
 • at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau