Klinisk basisuddannelse på Sydsvestjysk Sygehus

Klinisk basisuddannelse på Sydsvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelses-forløb har jeres hospital/ praksis?

Medicin:
Vores basislæge uddannelses forløb består af seks mdr intern medicin, hvor der arbejdes både i det fælles akut medicinske modtageafsnit og i stamafdeling/ambulatorium. Efterfølgende kombineres med enten seks mdr almen medicin eller psykiatri

Ortopædkirurgi:
Fem klinisk basislægestillinger seks mdr. Med efterfølgende seks mdr. i almen praksis.

Kirurgi:
Fire klinisk basislægestillinger seks mdr. med efterfølgende seks mdr. i almen medicin.

Psykiatri:
Tre basis-stillinger.

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?

Medicin:
Vi har et godt læringsmiljø, vil uddannelse, og ser basislægen som en kommende kollega i først introduktionsstilling og siden I hoveduddannelses-stilling.

Ortopædkirurgi:
De unge læger skal vælge vores hospital, da det er et meget dynamisk hospital. Man har gode forløb og man har god stemning i afdelingen, hvor også de yngre læger føler sig som en del af et team.
Man kommer tæt på patienterne og der er god mulighed for læring.

Kirurgi:
En god afdeling med et højt patientflow. Gode muligheder for at opnå basislægekompetencer i et godt læringsmiljø – super-viseret af interesserede ældre kolleger

Psykiatri:
Lærerigt miljø med mulighed for at få et grundigt kendskab til patienterne, både under indlæggelse og i ambulant regi.

3. Hvad gør I for at sikre, at KBU’erne bliver vel introducerede på afdelingen?

Medicin:
Der er skemalagt introduktionsprogram for de første 10-14 dage samt skemalagte følgevagter.

Ortopædkirurgi:
Introduktionsprogram ved uddannelseskoordinerende yngre læger. Specifik introduktion i skadestue og ambulatorium.

Kirurgi:
3 dages introduktionsprogram ved uddannelseskoordinerende yngre læge. Samt følgevagter.

Psykiatri:
Der er introprogram de første 14 dage samt følgevagt.

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?

Medicin:
Sygehusdelen af basisforløbet foregår på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og der er ikke planlagt vagter på satellithospital.

Ortopædkirurgi:
Størstedelen af basisforløbet foregår på SVS Esbjerg, men udetjeneste kan forekomme på SVS Grindsted. Der er ikke vagtfunktion på SVS Grindsted.

Kirurgi:
Kun her på SVS, Esbjerg

Psykiatri:
Udelukkende på hospitalet i Esbjerg. Enkelte vagter månedligt i Ribe-afdelingen.

5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?

Medicin:
Ja.

Ortopædkirurgi:
Afdelingen har specielle lønaftaler med FAYL – således har man som yngre læge også krav på de kurser der er.

Kirurgi:
Ja.

Psykiatri:

6. Udbetales overarbejde?

Medicin:
Overarbejde udbetales efter individuel aftale.

Ortopædkirurgi:
Der udbetales overarbejde i det omfang man pålægges overarbejde, som ikke kan afspadseres.

Kirurgi:
Ja, i perioder efter aftale.

Psykiatri:
Nej, det skal så vidt muligt afspadseres. Kan udbetales med ønske om mere dagtid i uddannelsesøjemed.

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):

Medicin:
197.

Ortopædkirurgi:
Afdelingen råder over ca. 100 sengepladser. Herudover senge i akutkirurgisk modtagelsesafsnit.

Kirurgi:
65 samt et varierende antal senge i akut kirurgisk modtagelse.

Psykiatri:
Esbjerg 20+20+12.
Ribe15+18+12.

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?

Sygehuset råder over rækkehuse/villaer, lejligheder og kollegieværelser. Størrelserne på rækkehuse/villaer og lejligheder, der er umøblerede, spænder fra 62m2 til 148m2. Huslejen andrager fra ca. kr. 2.600 til ca. kr. 5.500. Møblerede kollegieværelser dog mellem ca. kr. 600 og ca. kr. 1100.

Psykiatri:
Der er flere boliger tilknyttet hospitalet. Kan stilles til rådighed i det omfang, de er ledige.

9. Ventetid på børnepasning i området?
Ifølge hjemmesiderne i de fem kommuner – Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen – som geografisk ligger i det sydvestjyske område, har alle pasningsgaranti.

10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?
Nej.

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Medicin:
14 dage.

Ortopædkirurgi:
Basislægerne har ikke nogen vagtfunktion, hvor de er selv i huset. Normalt går der to uger før man har en vagt.

Kirurgi:
Som basislæge har man aldrig vagt alene, der er altid ældre kollega tilstede i huset som kan hjælpe og vejlede.

Psykiatri:
Der går mindst to uger før reserve-læger har selvstændig vagt. Vi har et bagvagtslag, som hjælper og vejleder forvagten.

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtslag?

Medicin:
8 læger både normeret og reelt.

Ortopædkirurgi:
8 både normeret og reelt.

Kirurgi:
7 ud af 7.

Psykiatri:
Normeret og reelt antal lægestillinger i forvagt er 7.

13. Antal vagtlag?

Medicin:
To forvagtslag (kardiologi + øvrig intern medicin) + 1 mellemvagtslag + to bagvagtslag (kardiologi + intern medicin)+overlæge tilstedeværelsesvagt en del af døgnet

Ortopædkirurgi:
Forvagt hele døgnet. Mellemvagt 8-21. Bagvagt (speciallæge eller fase III kursist) hele døgnet. Overlægevagt 8–21(herefter tilkald).

Kirurgi:
Forvagt (en pers fra 8-22) 1 mellemvagt hele døgnet. Bagvagt (1. reservelæge, afdelingslæge eller overlæge). Bagbagvagt: Overlæge.

Psykiatri:
Vi har to vagtlag på hospitalet i Esbjerg og et vagtlag (især besat med eksterne læger) på hospitalet ved Ribe.

14. Er der bagvagt/ mellemvagt til stede hele døgnet?

Medicin:
Mellemvagt er til stede hele døgnet.

Ortopædkirurgi:
Der er bagvagt tilstede døgnet rundt.

Kirurgi:
Ja.

Psykiatri:
Bagvagten er på hospitalet 8-18. Derefter er bagvagten i rådighedsvagt fra bolig med fremmøde indenfor 30 min.

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?

Medicin:
Ja der er fast tilrettelagt undervisning to-tre gange i ugen.

Ortopædkirurgi:
Der er fast tilrettelagt undervisning i afdelingen både i introduktionstiden, men også med 1 times ugentlig undervisning og en dag om ugen, hvor yngre læger på skift fremlægger en casestory, typisk på 5-10 min.

Kirurgi:
To gange ugentligt.

Psykiatri:
Der er fast tilrettelagt undervisning på afdelingen hver torsdag med klinik, oplæg og intern undervisning. Desuden har vi løbende undervisning for læger og plejepersonale med bl.a. eksterne undervisere.

16. Hvor højt prioriterer I karrierevejledning?
Høj prioritering. Indgår i hovedvejledersamtaler.

17. Bliver kursusønsker efterkommet?

Medicin:
Ja. Hver uddannelsessøgende kan få 10 kursusdage pr. år, heri inkluderet de obligatoriske kurser

Ortopædkirurgi:
Kursusønsker bliver efterkommet i det omfang, der er penge i kursuskassen. Ofte må vi opfordre de unge læger til at tage på kursus.

Kirurgi:
Ja, hvor kurset har relevans.

Psykiatri:
Kursusønsker efterkommes i stort omfang og især, hvis de har relation til uddannelsen eller behandlingspraksis på hospitalet.

18. Er der løn under kurser?

Medicin:
Ja.

Ortopædkirurgi:
Til de obligatoriske samt efter aftale med afdelingen.

Kirurgi:
Ja.

Psykiatri:
Ja.

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Medicin:
Ja.

Ortopædkirurgi:
Der er mulighed for at forske på afdelingen. Der kører jævnligt mindre projekter, man kan være med på.

Kirurgi:
Der er få projekter kørende. Samarbejde med OUH.

Psykiatri:
Der er gode muligheder for forskning på afdelingen.

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?

Medicin:
Ja, efter indskoling.

Ortopædkirurgi:
Afdelingen har ikke hjertestopkald, men har kald til multitraume. Yngre læger er ikke fast med på opkalds-listen, men kan komme med i det omfang, der er mulighed for det.

Kirurgi:
Nej.

Psykiatri:
Yngre læger i vagt tilkaldes ved hjertestop via mobiltelefon.

21. Går yngre læger stuegang?

Medicin:
Ja, og med den supervision der er nødvendig.

Ortopædkirurgi:
Yngre læger går stuegang i det omfang, de kan beherske opgaven. Afdelingen er i gang med at opbygge et uddannelsesintensivt afsnit på sengeafdelingen.

Kirurgi:
Ja – superviseret.

Psykiatri:
Yngre læger går stuegang med vejledning fra afsnittets overlæge.

22. Hvor mange aften-/ nattevagter er der pr. måned?

Medicin:
Fire-fem aften-/nattevagter pr. måned. Aldrig alene.

Ortopædkirurgi:
Tre-(fem) aftenvagter / måned.

Kirurgi:
Ca. 4 pr. måned svarende til en vagt pr. uge i gennemsnit.

Psykiatri:
De har 4-5 aften-/nattevagter per måned.

1. Hvilke uddannelses-forløb har jeres hospital/ praksis?

Medicin:
Vores basislæge uddannelses forløb består af seks mdr intern medicin, hvor der arbejdes både i det fælles akut medicinske modtageafsnit og i stamafdeling/ambulatorium. Efterfølgende kombineres med enten seks mdr almen medicin eller psykiatri

Ortopædkirurgi:
Fem klinisk basislægestillinger seks mdr. Med efterfølgende seks mdr. i almen praksis.

Kirurgi:
Fire klinisk basislægestillinger seks mdr. med efterfølgende seks mdr. i almen medicin.

Psykiatri:
Tre basis-stillinger.

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?

Medicin: Vi har et godt læringsmiljø, vil uddannelse, og ser basislægen som en kommende kollega i først introduktionsstilling og siden i hoveduddannelses-stilling.
FAM på Sydvestjysk Sygehus blev i 2015 kåret af Sundhedsstyrelsen, som landets bedste uddannelsesafdeling.

Ortopædkirurgi:
De unge læger skal vælge vores hospital, da det er et meget dynamisk hospital. Man har gode forløb og man har god stemning i afdelingen, hvor også de yngre læger føler sig som en del af et team.
Man kommer tæt på patienterne og der er god mulighed for læring.

Kirurgi:
En god afdeling med et højt patientflow. Gode muligheder for at opnå basislægekompetencer i et godt læringsmiljø – super-viseret af interesserede ældre kolleger

Psykiatri:
Lærerigt miljø med mulighed for at få et grundigt kendskab til patienterne, både under indlæggelse og i ambulant regi.

3. Hvad gør I for at sikre, at KBU’erne bliver vel introducerede på afdelingen?

Medicin:
Der er skemalagt introduktionsprogram for de første 10-14 dage samt skemalagte følgevagter.

Ortopædkirurgi:
Introduktionsprogram ved uddannelseskoordinerende yngre læger. Specifik introduktion i skadestue og ambulatorium.

Kirurgi:
3 dages introduktionsprogram ved uddannelseskoordinerende yngre læge. Samt følgevagter.

Psykiatri:
Der er introprogram de første 14 dage samt følgevagt.

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?

Medicin:
Sygehusdelen af basisforløbet foregår på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og der er ikke planlagt vagter på satellithospital.

Ortopædkirurgi:
Størstedelen af basisforløbet foregår på SVS Esbjerg, men udetjeneste kan forekomme på SVS Grindsted. Der er ikke vagtfunktion på SVS Grindsted.

Kirurgi:
Kun her på SVS, Esbjerg

Psykiatri:
Udelukkende på hospitalet i Esbjerg.

5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?

Medicin:
Ja.

Ortopædkirurgi:
Afdelingen har specielle lønaftaler med FAYL – således har man som yngre læge også krav på de kurser der er.

Kirurgi:
Ja.

Psykiatri:

6. Udbetales overarbejde?

Medicin:
Overarbejde udbetales efter individuel aftale.

Ortopædkirurgi:
Der udbetales overarbejde i det omfang man pålægges overarbejde, som ikke kan afspadseres.

Kirurgi:
Ja, i perioder efter aftale.

Psykiatri:
Nej, det skal så vidt muligt afspadseres. Kan udbetales med ønske om mere dagtid i uddannelsesøjemed.

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):

Medicin:
197.

Ortopædkirurgi:
Afdelingen råder over ca. 100 sengepladser. Herudover senge i akutkirurgisk modtagelsesafsnit.

Kirurgi:
65 samt et varierende antal senge i akut kirurgisk modtagelse.

Psykiatri:
Esbjerg 20+20+12.
Ribe15+18+12.

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?

Sygehuset råder over rækkehuse/villaer, lejligheder og kollegieværelser. Størrelserne på rækkehuse/villaer og lejligheder, der er umøblerede, spænder fra 62m2 til 148m2. Huslejen andrager fra ca. kr. 2.600 til ca. kr. 5.500. Møblerede kollegieværelser dog mellem ca. kr. 600 og ca. kr. 1100.

Psykiatri:
Der er flere boliger tilknyttet hospitalet. Kan stilles til rådighed i det omfang, de er ledige.

9. Ventetid på børnepasning i området?
Ifølge hjemmesiderne i de fem kommuner – Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen – som geografisk ligger i det sydvestjyske område, har alle pasningsgaranti.

10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?
Nej.

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Medicin:
14 dage.

Ortopædkirurgi:
Basislægerne har ikke nogen vagtfunktion, hvor de er selv i huset. Normalt går der to uger før man har en vagt.

Kirurgi:
Som basislæge har man aldrig vagt alene, der er altid ældre kollega tilstede i huset som kan hjælpe og vejlede.

Psykiatri:
Der går mindst to uger før reserve-læger har selvstændig vagt. Vi har et bagvagtslag, som hjælper og vejleder forvagten.

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtslag?

Medicin:
8 læger både normeret og reelt.

Ortopædkirurgi:
8 både normeret og reelt.

Kirurgi:
7 ud af 7.

Psykiatri:
Normeret og reelt antal lægestillinger i forvagt er 7.

13. Antal vagtlag?

Medicin:
To forvagtslag (kardiologi + øvrig intern medicin) + 1 mellemvagtslag + to bagvagtslag (kardiologi + intern medicin)+overlæge tilstedeværelsesvagt en del af døgnet

Ortopædkirurgi:
Forvagt hele døgnet. Mellemvagt 8-21. Bagvagt (speciallæge eller fase III kursist) hele døgnet. Overlægevagt 8–21(herefter tilkald).

Kirurgi:
Forvagt (en pers fra 8-22) 1 mellemvagt hele døgnet. Bagvagt (1. reservelæge, afdelingslæge eller overlæge). Bagbagvagt: Overlæge.

Psykiatri:
Vi har to vagtlag på hospitalet i Esbjerg og et vagtlag (især besat med eksterne læger) på hospitalet ved Ribe.

14. Er der bagvagt/ mellemvagt til stede hele døgnet?

Medicin:
Mellemvagt er til stede hele døgnet.

Ortopædkirurgi:
Der er bagvagt tilstede døgnet rundt.

Kirurgi:
Ja.

Psykiatri:
Bagvagten er på hospitalet 8-18. Derefter er bagvagten i rådighedsvagt fra bolig med fremmøde indenfor 30 min.

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?

Medicin:
Ja der er fast tilrettelagt undervisning to-tre gange i ugen.

Ortopædkirurgi:
Der er fast tilrettelagt undervisning i afdelingen både i introduktionstiden, men også med 1 times ugentlig undervisning og en dag om ugen, hvor yngre læger på skift fremlægger en casestory, typisk på 5-10 min.

Kirurgi:
To gange ugentligt.

Psykiatri:
Der er fast tilrettelagt undervisning på afdelingen hver torsdag med klinik, oplæg og intern undervisning. Desuden har vi løbende undervisning for læger og plejepersonale med bl.a. eksterne undervisere.

16. Hvor højt prioriterer I karrierevejledning?
Høj prioritering. Indgår i hovedvejledersamtaler.

17. Bliver kursusønsker efterkommet?

Medicin:
Ja. Hver uddannelsessøgende kan få 10 kursusdage pr. år, heri inkluderet de obligatoriske kurser

Ortopædkirurgi:
Kursusønsker vurderes ud fra færdigheder og relevans. Ofte må vi opfordre yngre læger til at ansøge om kurser, så muligheden er der absolut.

Kirurgi:
Ja, hvor kurset har relevans.

Psykiatri:
Kursusønsker efterkommes i stort omfang og især, hvis de har relation til uddannelsen eller behandlingspraksis på hospitalet.

18. Er der løn under kurser?

Medicin:
Ja.

Ortopædkirurgi:
Til de obligatoriske samt efter aftale med afdelingen.

Kirurgi:
Ja.

Psykiatri:
Ja.

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Medicin:
Ja.

Ortopædkirurgi:
Der er mulighed for at forske på afdelingen. Der kører jævnligt mindre projekter, man kan være med på.

Kirurgi:
Der er få projekter kørende. Samarbejde med OUH.

Psykiatri:
Der er gode muligheder for forskning på afdelingen.

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?

Medicin:
Ja, efter indskoling.

Ortopædkirurgi:
Afdelingen har ikke hjertestopkald, men har kald til multitraume. Yngre læger er ikke fast med på opkalds-listen, men kan komme med i det omfang, der er mulighed for det.

Kirurgi:
Nej.

Psykiatri:
Yngre læger i vagt tilkaldes ved hjertestop via mobiltelefon.

21. Går yngre læger stuegang?

Medicin:
Ja, og med den supervision der er nødvendig.

Ortopædkirurgi:
Yngre læger deltager i stuegang sammen med afdelingens andre læger med supervision i det omfang, der er nødvendigt.

Kirurgi:
Ja – superviseret.

Psykiatri:
Yngre læger går stuegang med vejledning fra afsnittets overlæge.

22. Hvor mange aften-/ nattevagter er der pr. måned?

Medicin:
Fire-fem aften-/nattevagter pr. måned. Aldrig alene.

Ortopædkirurgi:
Tre-(fem) aftenvagter / måned.

Kirurgi:
Ca. 4 pr. måned svarende til en vagt pr. uge i gennemsnit.

Psykiatri:
De har 4-5 aften-/nattevagter per måned.
1. Hvilke uddannelses-forløb har jeres hospital/ praksis?
Medicin: Vores basislæge uddannelses forløb består af seks mdr intern medicin, hvor der arbejdes både i det fælles akut medicinske modtageafsnit og i stamafdeling/ambulatorium. Efterfølgende kombineres med enten seks mdr almen medicin eller psykiatri
Ortopædkirurgi: Fem klinisk basislægestillinger seks mdr. Med efterfølgende seks mdr. i almen praksis.

Kirurgi: Fire klinisk basislægestillinger seks mdr. med efterfølgende seks mdr. i almen medicin.

Psykiatri: Tre basis-stillinger.
2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?
Medicin: Vi har et godt læringsmiljø, vil uddannelse, og ser basislægen som en kommende kollega i først introduktionsstilling og siden I hoveduddannelses-stilling.
FAM på Sydvestjysk Sygehus blev i 2015 kåret af Sundhedsstyrelsen, som landets bedste uddannelsesafdeling.
Ortopædkirurgi: De unge læger skal vælge vores hospital, da det er et meget dynamisk hospital. Man har gode forløb og man har god stemning i afdelingen, hvor også de yngre læger føler sig som en del af et team.
Man kommer tæt på patienterne og der er god mulighed for læring.

Kirurgi: En god afdeling med et højt patientflow. Gode muligheder for at opnå basislægekompetencer i et godt læringsmiljø – super-viseret af interesserede ældre kolleger

Psykiatri: Lærerigt miljø med mulighed for at få et grundigt kendskab til patienterne, både under indlæggelse og i ambulant regi.
3. Hvad gør I for at sikre, at KBU’erne bliver vel introducerede på afdelingen?
Medicin: Der er skemalagt introduktionsprogram for de første 10-14 dage samt skemalagte følgevagter.
Ortopædkirurgi: Introduktionsprogram ved uddannelseskoordinerende yngre læger. Specifik introduktion i skadestue og ambulatorium.

Kirurgi: 3 dages introduktionsprogram ved uddannelseskoordinerende yngre læge. Samt følgevagter.

Psykiatri: Der er introprogram de første 14 dage samt følgevagt.
4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?
Medicin: Sygehusdelen af basisforløbet foregår på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og der er ikke planlagt vagter på satellithospital.

Ortopædkirurgi: Størstedelen af basisforløbet foregår på SVS Esbjerg, men udetjeneste kan forekomme på SVS Grindsted. Der er ikke vagtfunktion på SVS Grindsted.

Kirurgi: Kun her på SVS, Esbjerg

Psykiatri: Udelukkende på hospitalet i Esbjerg.
5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?
Medicin: Ja.

Ortopædkirurgi: Afdelingen har specielle lønaftaler med FAYL – således har man som yngre læge også krav på de kurser der er.

Kirurgi: Ja.

Psykiatri: Ubesvaret

6. Udbetales overarbejde?
Medicin: Overarbejde udbetales efter individuel aftale.
Ortopædkirurgi: Der udbetales overarbejde i det omfang man pålægges overarbejde, som ikke kan afspadseres.

Kirurgi: Ja, i perioder efter aftale.

Psykiatri: Nej, det skal så vidt muligt afspadseres. Kan udbetales med ønske om mere dagtid i uddannelsesøjemed.
7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):
Medicin: 136.
Ortopædkirurgi: Afdelingen råder over ca. 100 sengepladser. Herudover senge i akutkirurgisk modtagelsesafsnit.

Kirurgi: 65 samt et varierende antal senge i akut kirurgisk modtagelse.

Psykiatri: Esbjerg 20+20+12.

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?
Sygehuset råder over rækkehuse/villaer, lejligheder og kollegieværelser. Størrelserne på rækkehuse/villaer og lejligheder, der er umøblerede, spænder fra 62m2 til 148m2. Huslejen andrager fra ca. kr. 2.900(inkl.vand/varme/kabeltv) til ca. kr. 6.000(inkl.vand/varme/kabeltv). Møblerede kollegieværelser dog mellem ca. kr. 600 og ca. kr. 1100.
Psykiatri:Der er flere boliger tilknyttet hospitalet. Kan stilles til rådighed i det omfang, de er ledige.
9. Ventetid på børnepasning i området?
Ifølge hjemmesiderne i de fem kommuner – Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen – som geografisk ligger i det sydvestjyske område, har alle pasningsgaranti(senest en måned efter de er flyttet hertil). Der opfordres til at gå ind på den enkelte kommunes hjemmeside og evt. tage kontakt.
10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?
Nej.
11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?
Medicin: 14 dage.
Ortopædkirurgi: Basislægerne har ikke nogen vagtfunktion, hvor de er selv i huset. Normalt går der to uger før man har en vagt.

Kirurgi: Som basislæge har man aldrig vagt alene, der er altid ældre kollega tilstede i huset som kan hjælpe og vejlede.

Psykiatri: Der går mindst to uger før reserve-læger har selvstændig vagt. Vi har et bagvagtslag, som hjælper og vejleder forvagten.
12. Normeret og reelt antal læger i forvagtslag?
Medicin: 8 læger både normeret og reelt.
Ortopædkirurgi: 8 både normeret og reelt.

Kirurgi: 7 ud af 7.

Psykiatri: Normeret og reelt antal lægestillinger i forvagt er 7.
13. Antal vagtlag?
Medicin: To forvagtslag (kardiologi + øvrig intern medicin) + 1 mellemvagtslag + to bagvagtslag (kardiologi + intern medicin)+overlæge tilstedeværelsesvagt en del af døgnet
Ortopædkirurgi: Forvagt hele døgnet. Mellemvagt 8-21. Bagvagt 8-23(speciallæg ). Operationsvagt 15-09 (speciallæge)

Kirurgi: Forvagt (en pers fra 8-22) 1 mellemvagt hele døgnet. Bagvagt (1. reservelæge, afdelingslæge eller overlæge). Bagbagvagt: Overlæge.

Psykiatri: Vi har to vagtlag på hospitalet i Esbjerg.
14. Er der bagvagt/ mellemvagt til stede hele døgnet?
Medicin: Mellemvagt er til stede hele døgnet.
Ortopædkirurgi: Der er bagvagt tilstede døgnet rundt.

Kirurgi: Ja.

Psykiatri: Bagvagten er på hospitalet 8-18. Derefter er bagvagten i rådighedsvagt fra bolig med fremmøde indenfor 30 min.
15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?
Medicin: Ja der er fast tilrettelagt undervisning tre-fire gange i ugen.
Ortopædkirurgi: Der er fast tilrettelagt undervisning i afdelingen både i introduktionstiden, men også med 1 times ugentlig undervisning og en dag om ugen, hvor yngre læger på skift fremlægger en casestory, typisk på 5-10 min.

Kirurgi: To gange ugentligt.

Psykiatri: Der er fast tilrettelagt undervisning på afdelingen hver torsdag med klinik, oplæg og intern undervisning. Desuden har vi løbende undervisning for læger og plejepersonale med bl.a. eksterne undervisere.
16. Hvor højt prioriterer I karrierevejledning?
Høj prioritering. Indgår i hovedvejledersamtaler.
17. Bliver kursusønsker efterkommet?
Medicin: Ja. Hver uddannelsessøgende kan få 10 kursusdage pr. år, heri inkluderet de obligatoriske kurser
Ortopædkirurgi: Ja, hvis kurset har relevans.

Kirurgi: Ja, hvor kurset har relevans.

Psykiatri: Kursusønsker efterkommes i stort omfang og især, hvis de har relation til uddannelsen eller behandlingspraksis på hospitalet.
18. Er der løn under kurser?
Medicin: Ja.
Ortopædkirurgi: Til de obligatoriske samt efter aftale med afdelingen.

Kirurgi: Ja.

Psykiatri: Ja.
19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?
Medicin: Ja.
Ortopædkirurgi: Der er mulighed for at forske på afdelingen. Der kører jævnligt mindre projekter, man kan være med på.

Kirurgi: Der er få projekter kørende. Samarbejde med OUH.
Psykiatri: Der er gode muligheder for forskning på afdelingen.
20. Går yngre læger med hjertestopkalder?
Medicin: Ja, efter indskoling.
Ortopædkirurgi: Afdelingen har ikke hjertestopkald, men har kald til multitraume. Yngre læger er ikke fast med på opkalds-listen, men kan komme med i det omfang, der er mulighed for det.

Kirurgi: Nej.

Psykiatri: Yngre læger i vagt tilkaldes ved hjertestop via mobiltelefon.
21. Går yngre læger stuegang?
Medicin: Ja, og med den supervision der er nødvendig.
Ortopædkirurgi: Yngre læger går stuegang i det omfang, de kan beherske opgaven. Afdelingen er i gang med at opbygge et uddannelsesintensivt afsnit på sengeafdelingen.

Kirurgi: Ja – superviseret.

Psykiatri: Yngre læger går stuegang med vejledning fra afsnittets overlæge.
22. Hvor mange aften-/ nattevagter er der pr. måned?
Medicin: Fire-fem aften-/nattevagter pr. måned. Aldrig alene.
Ortopædkirurgi: Tre-(fem) aftenvagter / måned.

Kirurgi: Ca. 4 pr. måned svarende til en vagt pr. uge i gennemsnit.

Psykiatri: De har 4-5 aften-/nattevagter per måned.

 

Skriv kommentar