Et stærkt svar på øget dehumanisering Et stadig mere effektivt sundhedsvæsen kalder på de humanistiske kompetencer hos de sundhedsprofessionelle, nemlig evnen til at håndhæve kommunikation, empati og etik

Det danske sundhedsvæsen moderniseres i disse år for mange milliarder kroner. Sundhedssektoren handler ud fra en forventning om stadig større effektivisering og stadig flere besparelser på f.eks. medicinudgifter og sengepladser. Effektiviseringen viser sig i specialeplanlægning, kliniske retningslinjer, generelle standardiseringer i forhold til patientpleje og accelererede patientforløb. Nye højtspecialiserede supersygehuse er under opbygning. De vil indeholde færre sengepladser og dermed kortere indlæggelsestid og mere ambulant behandling. Tidlig diagnosticering og nye behandlingsmuligheder gør, at flere og flere borgere overlever med eller uden kroniske lidelser.

Samtidig vokser antallet af ældre i befolkningen og hermed også behandlingsbehovet. Sundhedsvæsnet står altså med mange komplekse opgaver. Man forsvarer sundhedsvæsnets indretning med henvisning til optimering af kvaliteten, høje videnskabelige standarder og systemets knappe ressourcer. Men hvilken slags sygehusvæsen er vi i grunden ved at skabe? Vil Styrelsen for Patientsikkerhed mon ikke modtage et stigende antal patientklager, der ikke så meget vil gå på kerneydelsen som på de humanistiske værdier, der ligger i kommunikation, empati og etik?

Den stærke udvikling i og effektivisering af sundhedsvæsnet kalder på en grundig evalue­ring af de sundhedsprofessionelles kompetencer for bedre at navigere i det og ikke tabe mennesket bag patienten af syne. For at forhindre fremtidens supersygehuse i at blive behandlingsfabrikker bør vi overveje, om lægen ikke bliver en bedre behandler ved at lære at samtale med patienterne og lytte til deres livshistorie. Medicinstudiet på Syddansk Universitet i Odense har valgt at adressere denne kompetence.

Her har man udviklet et kursus om narrativ medicin for medicinstuderende på bacheloruddannelsen og sundhedsprofessionelle på kandidatuddannelsen. ’Narrativ medicin’ er en forskningsdisciplin, der kombinerer metoder og indsigter fra litteraturvidenskaben med medicinske problemstillinger. Forskere og praktikere på Columbia-universitet i New York, som Syddansk Universitet har etableret et samarbejde med, har siden 2000 udviklet tesen om, at det at læse litterære narrativer potentielt kan lære læger at blive bedre til at lytte til og forstå patienternes sygdomshistorier – og tale på en måde til patienterne, så de lytter tillidsfuldt til lægerne. Det handler først og fremmest om at opnå kompetencer i at læse samtlige tekstens informationer (inklusive det usagte), hvilket er sammenligneligt med at høre en patientfortælling.

I anden række handler det om at konfrontere sig med fiktive repræsentationer af eksistentielle-etiske livsfænomener for herigennem at styrke empatien med patienterne. Det er antagelsen, at en mere empatisk tilgang til patienter og pårørende vil målrette mødet med patienten og spare læger for kostbar tid, fordi denne tilgang i modsætning til de biomedicinske automatismer respekterer det enkelte menneske som et individ i sin egen ret.

Narrativ medicin er møntet på at give studerende kompetence til at læse relevant litteratur og skrive kreativt om etiske problemstillinger. Kreativ skrivning er en disciplin, som har fået en genkomst, idet vores (selv)erkendelse udvikles i et nært samspil mellem læsning og skrivning. Mennesker tænker simpelthen bedre, mere præcist og nuanceret, når de skriver kreativt og reflekteret om deres erfaringer med patienter.

Fra efteråret bliver kurset i narrativ medicin på Syddansk Universitet obligatorisk for alle medicinstuderende (og et lignende kursus har igennem syv år været et valgfag på Aarhus Universitet). Det er vores håb, at ikke alene medicinstudiet andre steder tager teten op, men at narrativ medicin indgår i lægers efteruddannelse.

Narrativ medicin forsøger ikke at afskaffe evidensbaseret medicin eller ignorere knappe ressourcer. Den ønsker snarere at modvirke en øget dehumanisering i sundhedssektoren og tilbyde redskaber til effektivisering med værdighed.

Skriv kommentar