Klinisk basisuddannelse på Regionshospitalet Randers

Klinisk basisuddannelse på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?
På Regionshospitalet Randers udbydes der i foråret 2017 22 basisuddannelsesforløb, heraf 10 med start 1. februar og 12 med start 1. maj:
Start: 1. februar
Akutafdelingen – almen praksis: 6 forløb.
Ortopædkirurgisk afdeling – almen praksis: 2 forløb.
Kirurgisk afdeling – Medicinsk afdeling: 2 forløb

Start: 1. maj
Akutafdelingen – almen praksis: 4 forløb.
Akutafdelingen – psykiatrisk afdeling: 2 forløb
Ortopædkirurgisk afdeling – almen praksis: 4 forløb
Kirurgisk afdeling – Medicinsk afdeling: 2 forløb Slettes
Kirurgisk afdeling – Almen medicin: 2 forløb

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?
Regionshospitalet Randers prioriterer lægelig videreuddannelse højt, og yngre læger er værdsatte medarbejdere. Forskning og udvikling er et væsentligt fokusområde for hospitalet.
Hospitalet råder over mere end 20 lægefaglige specialer, hvoraf ca. 10 afdelinger deltager i lægers videreuddannelse.

3. Hvad gør I for at sørge for, at KBU’erne kommer godt i gang på afdelingen?
KBU’erne deltager i hospitalets generelle introduktion, og efterfølgende introduceres de over de følgende ca. to-tre uger til afdelingen til deres kommende opgaver i afdelingen, og alt efter den enkelte kliniske basislæges kompetencer træder man successivt ind i afdelingens arbejde og i vagten.
Der er løbende vejledning, og ingen spørgsmål er for dumme.

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?
Basisuddannelsen foregår udelukkende på Regionshospitalet Randers.

5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?
Ja, der ydes et akuttillæg på ca. 14.000 kr. årligt til alle, der arbejder i forvagtslaget.
Desuden har enkelte afdelinger lokalaftaler om særskilt honorering for merarbejde efter dagarbejdstiden.

6. Udbetales overarbejde?
Ja, hvis det ikke kan afspadseres.

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):
Akutafdelingen: 41 senge
Medicinsk afdeling: 99 senge
Kirurgisk afdeling: 25 senge
Ortopædkirurgisk afdeling: 23 senge

8. Stilles bolig til rådighed?
Regionshospitalet Randers råder over 1½ værelses (38 m2) lejligheder, som udlejes til tjenestebolig i det omfang, der er ledige boliger på ansættelsestidspunktet. Huslejen er på ca. 3700 kr. om måneden inkl. forbrug.

9. Ventetid på børnepasning i området?
Randers Kommune har 3 måneders pladsgaranti på børnepasning. Ventetiden kan dog være kortere. Hvis man kun ønsker én bestemt institution, kan ventetiden være længere.

10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?
Den overenskomstsikrede ret til barselsorlov og ret til fravær på barnets 1. og 2. sygedag respekteres naturligvis i fuldt omfang.

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?
Akutafdelingen: ca. 2 uger
Kirurgisk afdeling: ca. 2 uger
Ortopædkirurgisk afdeling: ca. 2 uger
Medicinsk afdeling: Der er ingen vagtfunktion. Der vil der forekomme dagtidsarbejde i weekenden, hvor KBU-lægen vil indgå som en del af det øvrige vagthold og superviseres heraf.

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?
Akutafdelingen: Ca. 12 i forvagt
Kirurgisk Afdeling: Ca. 7 i forvagtslaget.
Ortopædkirurgisk Afdeling: Ca. 13 i forvagtslaget.
Medicinsk afdeling: Ingen vagtfunktion.

13. Antal vagtlag?
Akutafdelingen: 1-2 KBU-læger i forvagt. Tilstedeværelse af akutlæge fra kl 8 til kl. 23 alle hverdage samt fra kl. 8-20 weekender og helligdage. Supervision foregår primært ved akutlæge, men uden for disses tilstedeværelse af det medicinske, kirurgiske, gynækologisk og psykiatriske vagtlag.
Kirurgisk afdeling: KBUerne vil indgå i forvagten, der som udgangspunkt er 7-skiftet med vagt på tjenestestedet, sammen med en speciallæge, som ligeledes har vagt fra tjenestestedet. Der påtænkes sammenlægning af kirurgisk og ortopædkirurgisk forvagtslag om natten.
Ortopædkirurgisk afdeling: 3 vagtlag. Der er 3 holdsdrift: dagvagt 8.00-15.30, aftenvagt 15.00-23.00 og nattevagt til efter morgenkonference. I dag/aftentid er der altid 2 læger i skadestuen. Som regel køres der 8 skiftet vagt. Der er speciallæge tilstede hele døgnet. Der påtænkes sammenlægning af kirurgisk og ortopædkirurgisk forvagtslag om natten.
Medicinsk afdeling: KBU-lægerne vil ikke indgå i noget vagtlag. Medicinsk afdeling har 3 vagtlag bemandet i døgndrift i 2-skiftet vagt. Mellemvagt: 1 kardiologisk mellemvagt 8.30-16.30 samt 16.00-09.00. 1 Medicinsk mellemvagt 16.00-09.00. Medicinsk bagvagt 8.30-16.30 samt 16.00-09.00. Derudover en speciallæge i tilstedeværelse hele døgnet ligeledes i 2-skiftet vagt.

14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?
Akutafdelingen: Tilstedeværelse af akutlæge fra kl. 8 til kl. 23 alle hverdage samt fra kl. 8-20 weekender og helligdage. På hospitalet er der døgnet rundt tilstedeværelse af speciallæge fra Medicinsk, Kirurgisk og Gynækologisk afdeling. Fra psykiatrisk side er der mulighed for tilkald af speciallæge fra hjemmet.
Kirurgisk afdeling: Ja
Ortopædkirurgisk afdeling: Ja.
Medicinsk afdeling: Ja.

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?
Akutafdelingen : Torsdag kl. 8 – 9 og Tirsdag kl. 8 – 8.30
Kirurgisk Afdeling: Torsdag kl. 8-9. Mandag kl. 14.30 afholdes MDT-konference (se ovenfor) i Patologisk afdeling.
Ortopædkirurgisk Afdeling: Der er 3 dage om ugen morgenundervisning efter morgenkonferencen, torsdag 45 minutter, tirsdag og fredag case of the day.
Medicinsk afdeling: Tirsdag kl. 08.00 – 08.45 og torsdag kl. 08.00 – 09.00. Derudover daglig præsentation af ”dagens case”.

16. Hvor højt prioriterer I karrierevejledning?
Karrierevejledning er en fast del af vejledersamtalerne læs mere her:

17. Bliver kursusønsker efterkommet?
Ja, hvis de er begrundede og relevante og afdelingens økonomi tillader det.

18. Er der løn under kurser?
Ja.

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?
Ja. Flere uddannelsesgivende afdelinger har en forskningsansvarlig overlæge, og Regionshospitalet har også en forskningsenhed med en forskningschef ansat. Alle er de gerne behjælpelige med at få yngre læger i gang med forskning, ligesom der bakkes op om igangværende forskning.

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?
Akutafdelingen: Ja
Kirurgisk Afdeling; Nej
Ortopædkirurgisk Afdeling: Nej
Medicinsk afdeling: Nej

21. Går yngre læger stuegang?
Akutafdelingen: Ja.
Kirurgisk Afdeling: Yngre læger går dagligt stuegang forudgået af afdelingskonference, hvor den yngre læge “klædes på” til opgaven.
Ortopædkirurgisk Afdeling: Ja.
Medicinsk afdeling: Ja. Der holdes dagligt stuegangskonference, hvor den yngre læge introduceres til dagens patienter. Der er ligeledes middagskonferencer på sengeafdelingerne.

22. Hvor mange aften-/nattevagter er der per måned?
Akutafdelingen: ca. 4-5
Ortopædkirurgisk afdeling: ca. 2-3.
Kirurgisk afdeling: ca. 2-3.
Medicinsk afdeling: Ingen. Der kan dog planlægges dagtidsarbejde i weekenden. Hvis KBU-lægen ønsker nattevagt kan det arrangeres efter ønske.

 

Skriv kommentar