Regioner klar med millioner til uafhængig forskning i lægemidler Danske Regioner etablerer medicinpulje på 20 mio. kr., som skal bruges til forskning i, hvordan nye lægemidler klarer sig mod eksisterende midler.

De fem regioner har i fællesskab afsat 20 mio. kr. i 2014 til uafhængig forskning i anvendelse af lægemidler. Pengene skal sikre, at der gennemføres kliniske forsøg, som lægemiddelvirksomheder ikke har nogen økonomisk interesse i at gennemføre, da forsøgene for eksempel kan begrænse brugen af lægemidler.

Regionerne mener, at der er et stort behov for at gennemføre disse forsøg for at sikre en mere præcis anvendelse af medicin, og at forskningen vil gavne såvel patienterne og samfundsøkonomien.

Danske Regioners formand Bent Hansen mener, at der både ud fra et patient og samfundsøkonomisk perspektiv er et stort behov for forskning, som er helt uafhængig af lægemiddelvirksomhederne, og han mener, at medicinpuljen kan gøre en forskel, selvom de 20 mio. kr. ikke syner af meget i forhold til de ca. 10 mia. kr., som lægemiddelindustrien i Danmark årligt bruger på lægemiddelforskning.

»Formålet med den uafhængige forskningspulje er ikke, at den skal finansiere udviklingen af nye typer medicin. Derimod skal pengene bruges på at teste, hvordan vi får den maksimale effekt ud af de typer medicin vi har til rådighed, og hvordan den økonomi, vi investere i medicinen, hænger sammen. Her rækker 20 mio. kr. langt,« siger Bent Hansen.

Regionernes medicinpulje skal bruges til forskningsprojekter, der kan afklare, hvordan nye lægemidler klarer sig mod eksisterende midler, så man kan se, om de nye lægemidler har bedre effekt og færre bivirkninger for patienterne end den behandling, der benyttes i dag.

Bent Hansen mener, at der er stor efterspørgsel efter at få finansieret uafhængige medicinforsøg, som kan øge kvaliteten i patientbehandlingen eller afdække et eventuelt besparelsespotentiale.

»Vi ønsker at undersøge, om der er bestemte typer af medicin, som man fra industriens side har særlig interesse i ikke at teste. Et firma, som f.eks. har to præparater på markedet til meget forskellige priser, kan have en interesse i ikke at få testet det billige præparat, da det kan betyde, at deres indtjening på det dyre præparat falder,« siger han.

Bent Hansen ønsker endnu ikke udtale sig om, hvor mange forskningsprojekter 20 mio. kr. kan finansiere. Det vil han først forholde sig til, når han i midten af maj har set de konkrete projektforslag og  har et overblik over de konkrete områder Danske Regioner går ind i.

Ansatte i en region kan frem til den 30. april 2014 ansøge om midler fra Regionernes Medicinpulje. Puljens midler vil blandt andet blive benyttet til følgende type uafhængige forsøg, som skal være til gavn for alle regioner:

  • Forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med standardbehandling, eller forsøg hvor ældre præparater anvendes i nye kombinationer og på nye måder.
  • Forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling.
  • Forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves.
  • Forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de kliniske afprøvninger (fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge)
  • Forsøg, hvor det undersøges om de anprisninger, som virksomhederne lover afprøves

Lægemiddelindustriforeningen har opgjort, at lægemiddelindustrien brugte 10,5 mia. kr. på forskning i Danmark i 2012, mens der blev anvendt 918 mio. kr. på lægemiddelforskningen på universiteterne