Overlæger: Psykiatere drives ud af København
Peter Treufeldt, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, mener ikke, at regionen har et stort problem med at rekruttere speciallæger sammenlignet med de øvrige regioner.

Overlæger: Psykiatere drives ud af København I et forsøg på at aflaste sin faste stab af psykiatere hyrer Region Hovedstadens Psykiatri lægevikarer ind til speciallægeopgaver via private bureauer og flytter speciallægeopgaver til bl.a. specialpsykologer. Det udvander psykiaterrollen, advarer Overlægerådets formand, der frygter, at Sundhedsplatformen også skræmmer speciallægerne væk.

‘Læger til Psykiatrien i Region Hovedstaden søges’. Sådan lyder overskriften på en annonce fra rekrutteringsfirmaet og HR-partneren Adecco med Region Hovedstadens logo på. Af annoncen fremgår det, at det ikke er nødvendigt at have en speciallægeuddannelse i psykiatri for at kunne komme i betragtning til et vikariat – at være læge er tilsyneladende nok. Det har vakt forargelse hos hospitalets overlæger, der ifølge Overlægerådets formand, Gitte Ahle, i forvejen er frustrerede over, at man i stigende grad bruger specialpsykologer og medicinstuderende til at gøre lægearbejdet. Den udvanding af speciallægerollen forstærkes efter hendes vurdering af, at psykiaterne siden maj også er blevet pålagt mange af lægesekretærernes opgaver i hospitalernes nye it-system, Sundhedsplatformen.

»Det ærgrer os, at firmaet er nødt til at hyre lægevikarer ind, som ikke er speciallæger, samtidig med at hospitalernes faste stab af speciallæger ikke kan få lov til at bruge sine kompetencer, fordi den skal lave sekretærarbejde,« siger Gitte Ahle og pointerer, at det i hendes øjne er vanvittigt at søge efter læger, der kan løse speciallægeopgaverne dårligere, end speciallægerne kan.

»Ledelsen kunne frigøre den tid, vi har brug for for at kunne løse de opgaver, vi er uddannet til, ved at sætte sekretærgruppen til at lave det, som er en tidsrøver for os,« siger Gitte Ahle, der advarer om, at den aktuelle tilgang blot forværrer hospitalets mangel på psykiatere.

I kraft af sin position som formand for Overlægerådet har hun kendskab til mange opsigelser fra overlæger, der enten har valgt at forlade hospitalspsykiatrien eller takke ja til faste stillinger eller vikariater i psykiatrien i Region Sjælland, hvor man endnu ikke har implementeret Sundhedsplatformen og er begyndt at tilbyde læger mere fleksible arbejdsvilkår.

En oversigt over Region Hovedstadens personaleomsætning i rapporten ’Den fremtidige lægerolle i Region Hovedstadens Psykiatri’ dokumenterer, at et stigende antal læger har forladt regionen frem til 2015, hvor rapporten blev skrevet.

Kort mailingliste

Peter Treufeldt, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, ser ikke det store problem.

»Sammenlignet med de øvrige regioner er Region Hovedstadens Psykiatri ikke presset på helt samme måde i forhold til at rekruttere speciallæger, og når jeg kigger på tallene, ser det ud som om, at antallet af læger i Region Hovedstadens Psykiatri er på vej op,« skriver Peter Treufeldt i en mail sendt via presseafdelingen, der underbygger udsagnet med en tabel over antallet og fordelingen af fuldtidsstillinger for speciallæger i psykiatri. Præcis hvor mange psykiatere Region Hovedstadens Psykiatri aktuelt mangler, kan presseafdelingen ikke oplyse. I en mail skriver den, at hospitalet lige nu har 12-15 speciallægestillinger i opslag og at der kan være flere opslag på vej. Hospitalets egen opgørelse fra 2016 viser, at man dengang manglede ca. 50 speciallæger i psykiatri, men tallet varierer hele tiden og er bl.a. afhængig af i hvor høj grad der fra politisk side ændres på, hvilke opgaver hospitalet skal tage sig af. Belastningen er vokset de seneste år.

Omfanget af problemet med manglen på speciallæger er ifølge Gitte Ahle blevet camoufleret af, at flere af lægernes opgaver nu forsøges flyttet til andre faggrupper.

»I den tid, jeg har siddet som overlægerådsformand, har jeg måttet slette flere speciallæger fra min mailingliste, end jeg har kunnet sætte på den,« siger Gitte Ahle.

At forsøge at løse en del af problemet med lægemangel ved at flytte opgaver fra speciallægerne i psykiatri til andre faggrupper er Region Hovedstadens Psykiatri ikke ene om. Det er en strategi, der bruges i psykiatrierne over hele landet.

For at give sine speciallæger en stemme i forhold til opgaveglidningen i deres egen region nedsatte Region Hovedstadens Psykiatris direktion i 2016 en arbejdsgruppe af psykiatere, der skulle pege på, hvilke specifikke opgaver som kunne løftes af bl.a. specialpsykologer og sygeplejersker. Derudover skulle arbejdsgruppen komme med input til en mere fleksibel brug af speciallæger i Region Hovedstadens Psykiatri. Målet var at sikre, at speciallægerne bruger tiden på patientkontakt og den nødvendige dokumentation i Sundhedsplatformen.

Uenighed om løsninger

Fælles fodslag i jagten på løsninger på speciallægemanglen viste sig dog at være sværere at finde end som så for arbejdsgruppen og direktionen. Jeanett Bauer, der som overlæge på Psykiatrisk Center København var medlem af arbejdsgruppen, fortæller bl.a. om, hvordan arbejdsgruppen ikke ønskede at foreslå, at man kunne flytte rundt på speciallægerne mellem centrene, når der var afdelinger, der var tyndt besat eller stod helt uden speciallæge.

»Jeg synes ikke, at man skal flytte folk ud af deres stillinger for at få besat tomme speciallægepladser på andre centre i samme region,« siger Jeanett Bauer og pointerer, at arbejdsgruppen tog udgangspunkt i opgaveinddeling fra Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog.

Lasse Schmidt, der som speciallæge i psykiatri og fællestillidsmand for yngre læger også var medlem af arbejdsgruppen, frygter ligesom Gitte Ahle, at specialpsykologerne kan blive en trussel mod psykiatrien som speciale.

»Hvis RHP fremadrettet fastansætter 20 specialpsykologer om året og et tilsvarende antal i uddannelsesstillinger, er det svært at se, hvor de midler skal komme fra. Dermed vil der være færre midler til at ansætte læger på alle niveauer, og færre læger vil give større arbejdspres. Det vedligeholder den negative spiral, som yderligere forstærkes af Sundhedsplatformen, hvor patientkontakter, der før tog 10-15 minutter at dokumentere, nu tager mere end en time at skrive og klikke, tid, der går fra patienterne og uddannelse af yngre kollegaer,« siger han.

»Der er en fare for, at den igangværende opgaveglidning ender med, at vi falder og så glemmer at holde fokus på, at psykiatrien er et fantastisk fag. Så vi skal vende udviklingen og have så mange læger så muligt ind i faget så hurtigt så muligt og fastholde dem der,« siger Lasse Schmidt og fortsætter:

»Havde man været bedre til at værne om speciallægernes rolle og lytte til lægerne, tror jeg ikke, man ville have haft nogen større speciallægemangel i vores region,« siger han og henviser til, at regionens egen opgørelse viser, at andelen af læger, der forlod Region Hovedstadens Psykiatri helt i de fire år efter Glostrup-sagen fra 2012 til 2015, er steget fra 6,6 pct. til 15,2 pct. »Var de 8,6 pct. læger blevet fastholdt, havde hospitalet haft 50 flere læger i dag,« siger Lasse Schmidt.

På kanten af censur

Som et eksempel på udfordringer med lydhørhed nævner han, at direktionen afviste at acceptere arbejdsgruppens anbefaling af, at psykiaterne efter implementeringen af Sundhedsplatformen fortsat skulle have en mulighed for at diktere.

»Flere af arbejdsgruppens medlemmer protesterede mod, at direktionen ikke ville lade den anbefaling stå i rapporten. Rapporten blev, som direktionen ville have det,« siger han.

»Direktionen har selvfølgelig ret til at bestemme, hvad der skal stå. Men jeg synes, det er ærgerligt, at direktionen vælger at censurere i den rapport, som arbejdsgruppen ellers havde fået mandat til at skrive,« siger Lasse Schmidt.

Jeanett Bauer synes, at man nu skal koncentrere sig om at forsøge at finde løsninger på, hvordan Region Hovedstadens Psykiatri får styr på sin aktuelle lægemangel.

»En nødløsning kan være at ansætte andre slags læger i vikarstillinger og så håbe på at kunne lokke dem til at blive hængende og videreuddanne sig til speciallæge i psykiatri på sigt,« siger Jeanett Bauer og nævner, at hun i sit tidligere job som klinikchef gentagne gange selv har været nødt til at ansætte folk på den måde. Hun kan ikke se et problem i, at Adecco søger lægevikarer fra vilkårlige specialer for Region Hovedstadens Psykiatri.

»Jeg lavede på et tidspunkt en annonce: ’Psykiatrisk Center København søger læger: Vi vil rigtig gerne have speciallæger, men hvis ikke du er speciallæge, vil vi stadig gerne høre fra dig’,« fortæller Jeanett Bauer og pointerer, at hun håbede på, at hun på den måde kunne få fat i nogle læger med nogle kompetencer, hendes enhed kunne bruge ude i distriktet eller i afdelingerne. Det kunne f.eks. være en yngre læge, som ikke helt havde besluttet sig for specialevalg, eller læger fra f.eks. almen praksis, som gerne ville prøve noget andet.

»I den bedste af alle verdener vil vi gerne ansætte speciallæger. Men da de ikke er at finde, vil vi gerne have læger, for specialet kan jo ikke køres med specialpsykologer alene. Det er jo bare de overvejelser, der kommer til udtryk i den aktuelle jobannonce fra Adecco,« siger hun.

»Som overlægegruppe må vi også tage et ansvar på os. Der ville ikke være en million flere speciallæger, fordi RHP gjorde noget andet. Vi har stadig flere end nogen anden region. Vi skal arbejde på rekruttering og så finde ud af, hvad det er, vi absolut vil og kan, når vi er for få. Vi kan ikke sige nej til alle løsninger og så samtidig ikke have forslag,« suger Jeanett Bauer.

Sidste udvej

Gitte Ahle er som formand for Overlægerådet helt enig i, at speciallægerne skal hjælpe til med at finde gode løsninger på lægemanglen.

»Patienterne får den bedste behandling ved, at hospitalets speciallæger i psykiatri får lov til at bruge deres kompetencer og får frigivet den tid, der er nødvendig, så de udelukkende tager sig af de problemstillinger, de er specialiseret i,« siger hun og fortsætter:

»Når denne mulighed er udtømt, kan det godt være, at det stadig er nødvendigt at hente specialpsykologer og andre faggrupper ind, som vi kan uddelegere opgaver til. Men det er urimeligt at tage vores speciallægekompetencer fra patienterne og sætte os til at lave sekretærarbejde,« sige Gitte Ahle.

 

Nedenstående tabel viser antallet og fordelingen af speciallægestillinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er ikke oplyst i hvilket omfang hospitalets opgaveportefølge er steget i den pågældende periode. Men Dagens Medicin gør opmærksom på, at der i perioden bl.a. er indført udrednings- og behandlingsret.

Skriv kommentar