Sundhedslovgivning og etiske dilemmaer i kommunerne – Et seminar i hver regionSeminar for sundhedspersoner, herunder praktiserende læger samt ledere med patientkontakt og behandlingsansvar, afholdes i samarbejde med Kommunal Sundhed og Dagens Medicin

28 august, 09:00 - 17:00

Vælg en af nedenstående datoer:

Region Syddanmark: mandag d. 28. august – Hotel Knudsens Gaard, Odense – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Sjælland: mandag d. 4. september – Hotel Kirstine, Næstved – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Nordjylland: tirsdag d. 12. september – Scheelsminde, Aalborg – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Hovedstaden: mandag d. 18. september – Bernstorffs Slot, Gentofte – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Midtjylland: mandag d. 25. september – Marselis Hotel, Aarhus – TILMELD DIG KONFERENCEN HER 

 

Tilmeldingsfrist er en måned før afholdelsen af det enkelte seminar.

 

Seminaret søges godkendt af PLO’s efteruddannelsesfond således at du kan bruge din selvvalgte efteruddannelseskonto.

På seminaret “Sundhedslovgivning og etiske dilemmaer i kommunerne” får du, på kun en dag med udgangspunkt i den kliniske hverdag, et indgående kendskab til sundhedslovgivningen og de etiske dilemmaer der opstår i spændingsfeltet mellem lovgivning og praksis. Seminaret retter sig mod autoriserede sundhedspersoner med ledelsesansvar, patientkontakt og behandlingsansvar.

Efter seminaret ved du meget mere om

 • Sundhedsfagligt ansvar som leder for andre autoriserede sundhedspersoner
 • Reglerne om brug af sundhedsdata og IT i patientbehandlingen
 • Reglerne og vilkår for samarbejdet mellem region, kommune og praksissektoren, herunder de nye aktufunktioner
 • Kommuners ansvar for at tilvejebringe tilbud om hjemmesygepleje og genoptræning
 • Bliv opdateret på de nye regler i sundhedsloven om tvang og tilbageholdelse af patienter i somatikken
 • Regler om indhentning af oplysninger til kvalitetsudvikling
 • Hør om sundhedspersoners ansvar og retsstilling i klage- og tilsynssager

Målsætningen er, at du efter seminaret føler dig rustet til at håndtere de juridiske problemstillinger der opstår i den kliniske hverdag som sundhedsfaglig leder.

Målgruppe

Sundhedspersoner og ledere i kommunerne med patientkontakt og behandlingsansvar

Pris

Målgruppe: 3.900 kr. ekskl. moms

Underviser

Kent Kristensen er pH.d. og lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet. Kent Kristensen er en af Danmarks førende forskere i sundhedsret og har skrevet flere bøger og artikler om patienters retsstilling og sundhedspersoners ansvar – herunder også bogens, Sundhedsjura, der udleveres på seminaret.

 

Program

09.00: Registrering og morgenkaffe

09.30: Velkomst

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

09.35: Indledning på seminaret

Kent Kristensen, pH.d. og lektor i Sundhedsret, Syddansk Universitet

09.45: Kommunale sundhedsydelser

 • Hvor langt rækker kommunernes ansvar for at tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje og genoptræning efter sygehusets anvisninger
 • Har patienter ret til sygepleje i hjemmet?

10.30: Det sammenhængende sundhedsvæsen

 • Kommunale sundhedsaftaler
 • Samarbejdet med praksissektoren og indgåelse af overenskomster
 • Er privatpraktiserende sundhedspersoner forpligtet af sundhedsaftalerne?

11.00: Pause med forfriskninger

11.15: Sundhedspersonernes ansvar og sundhedsfaglig ledelse

 • Sundhedspersoners faglige virksomhed og ansvar som leder
 • Regler om delegation og videredelegation af opgaver, herunder samarbejde af opgaver fra sygehus til hjemmepleje, delegation til andre end sundhedspersoner og samarbejde med praksissektoren og fastlæggelse af behandlingsansvar
 • Professionsforbeholdte opgaver
 • Arbejdsgiveransvaret
 • Indskrænkning og fratagelse af autorisationen
 • Ansvar ved samarbejdet med praksislægen som behandlingsansvarlig og brug af e-mail

12.00: Frokost

13.00: Dokumentationspligten

 • Hvor langt rækker journalføringspligten og hvad skal journalen indeholde?
 • Hvem har ansvar for at føre journal?
 • Regler om berigtigelse og sletning af helbredsoplysningerne

13.30: Information og samtykke

 • Ansvar for indhentelse af information og samtykke
 • Hvordan forvaltes retten til selvbestemmelse og reglerne om inddragelse af pårørende?
 • Forholdet til psykiatrilovens regler om tvang og servicelovens regler om magtanvendelse
 • Reglerne om tilbageholdelse af patienter efter sundhedsloven og indførelse af regler om tvang i somatikken

14.30: Palliativ behandling og livstestamenter

 • Retten til at fravælge behandling
 • Sundhedspersoners ansvar ved beslutning om ophør af behandling
 • Hjertestartere og livstestamenter

15.00: Pause med forfriskninger

15.15: Retten til fortrolighed

 • Tavshedspligt, ytringsfrihed og loyalitetspligt
 • Reglerne om indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og udførelse af journal-audits
 • Samarbejdet med socialforvaltningen og koordineringen i de kommunale rehabiliteringsteams

16.00: Pause med forfriskninger

16.15: Sundhedsapps

 • Helbredsoplysninger i kommunale sundhedsapps
 • Reglerne om overførsel af helbredsoplysninger til journalsystemet
 • Hvem har ansvaret for helbredsoplysninger i de kommunale sundhedsapps

16.45: Klagesager

 • Klager over sundhedspersoners faglighed
 • Sundhedspersoners retsstilling i klagesager
 • Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med klagesager

17.00: Tak for i dag

Speakers

 • Kent Kristensen

Sundhedsjura i kommunerne - Region Syddanmark

Stadig ledige pladser