Sundhedslovgivning og etiske dilemmaer i kommunerne – Et seminar i hver regionSeminar for sundhedspersoner, herunder praktiserende læger samt ledere med patientkontakt og behandlingsansvar, afholdes i samarbejde med Kommunal Sundhed og Dagens Medicin

28 august, 09:00 - 17:00

Vælg en af nedenstående datoer:

Region Syddanmark: mandag d. 28. august – Hotel Knudsens Gaard, Odense – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Sjælland: mandag d. 4. september – Hotel Kirstine, Næstved – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Nordjylland: tirsdag d. 12. september – Scheelsminde, Aalborg – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Hovedstaden: mandag d. 18. september – Bernstorffs Slot, Gentofte – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Region Midtjylland: mandag d. 25. september – Marselis Hotel, Aarhus – TILMELD DIG KONFERENCEN HER 

 

Seminaret søges godkendt af PLO’s efteruddannelsesfond således at du kan bruge din selvvalgte efteruddannelseskonto.

På seminaret “Sundhedslovgivning og etiske dilemmaer i kommunerne” får du, med udgangspunkt i den kliniske hverdag, et indgående kendskab til sundhedslovgivningen og de etiske dilemmaer der opstår i spændingsfeltet mellem lovgivning og praksis. Seminaret retter sig mod autoriserede sundhedspersoner med ledelsesansvar, patientkontakt og behandlingsansvar.

Efter seminaret ved du meget mere om

 • Sundhedsfagligt ansvar som leder for andre autoriserede sundhedspersoner
 • Reglerne om brug af sundhedsdata og IT i patientbehandlingen
 • Reglerne og vilkår for samarbejdet mellem region, kommune og praksissektoren, herunder de nye aktufunktioner
 • Kommuners ansvar for at tilvejebringe tilbud om hjemmesygepleje og genoptræning
 • Bliv opdateret på de nye regler i sundhedsloven om tvang og tilbageholdelse af patienter i somatikken
 • Regler om indhentning af oplysninger til kvalitetsudvikling
 • Hør om sundhedspersoners ansvar og retsstilling i klage- og tilsynssager

Målsætningen er, at du efter seminaret føler dig rustet til at håndtere de juridiske problemstillinger der opstår i den kliniske hverdag som sundhedsfaglig leder.

Målgruppe

Sundhedspersoner og ledere i kommunerne med patientkontakt og behandlingsansvar

Pris

Målgruppe: 3.900 kr. ekskl. moms

Underviser

Kent Kristensen er pH.d. og lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet. Kent Kristensen er en af Danmarks førende forskere i sundhedsret og har skrevet flere bøger og artikler om patienters retsstilling og sundhedspersoners ansvar – herunder også bogens, Sundhedsjura, der udleveres på seminaret.

 

Program

09.00: Registrering og morgenkaffe

09.30: Velkomst

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

09.35: Indledning på seminaret

Kent Kristensen, pH.d. og lektor i Sundhedsret, Syddansk Universitet

09.45: Kommunale sundhedsydelser

 • Hvor langt rækker kommunernes ansvar for at tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje og genoptræning efter sygehusets anvisninger
 • Har patienter ret til sygepleje i hjemmet?

10.30: Det sammenhængende sundhedsvæsen

 • Kommunale sundhedsaftaler
 • Samarbejdet med praksissektoren og indgåelse af overenskomster
 • Er privatpraktiserende sundhedspersoner forpligtet af sundhedsaftalerne?

11.00: Pause med forfriskninger

11.15: Sundhedspersonernes ansvar og sundhedsfaglig ledelse

 • Sundhedspersoners faglige virksomhed og ansvar som leder
 • Regler om delegation og videredelegation af opgaver, herunder samarbejde af opgaver fra sygehus til hjemmepleje, delegation til andre end sundhedspersoner og samarbejde med praksissektoren og fastlæggelse af behandlingsansvar
 • Professionsforbeholdte opgaver
 • Arbejdsgiveransvaret
 • Indskrænkning og fratagelse af autorisationen
 • Ansvar ved samarbejdet med praksislægen som behandlingsansvarlig og brug af e-mail

12.00: Frokost

13.00: Dokumentationspligten

 • Hvor langt rækker journalføringspligten og hvad skal journalen indeholde?
 • Hvem har ansvar for at føre journal?
 • Regler om berigtigelse og sletning af helbredsoplysningerne

13.30: Information og samtykke

 • Ansvar for indhentelse af information og samtykke
 • Hvordan forvaltes retten til selvbestemmelse og reglerne om inddragelse af pårørende?
 • Forholdet til psykiatrilovens regler om tvang og servicelovens regler om magtanvendelse
 • Reglerne om tilbageholdelse af patienter efter sundhedsloven og indførelse af regler om tvang i somatikken

14.30: Palliativ behandling og livstestamenter

 • Retten til at fravælge behandling
 • Sundhedspersoners ansvar ved beslutning om ophør af behandling
 • Hjertestartere og livstestamenter

15.00: Pause med forfriskninger

15.15: Retten til fortrolighed

 • Tavshedspligt, ytringsfrihed og loyalitetspligt
 • Reglerne om indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og udførelse af journal-audits
 • Samarbejdet med socialforvaltningen og koordineringen i de kommunale rehabiliteringsteams

16.00: Pause med forfriskninger

16.15: Sundhedsapps

 • Helbredsoplysninger i kommunale sundhedsapps
 • Reglerne om overførsel af helbredsoplysninger til journalsystemet
 • Hvem har ansvaret for helbredsoplysninger i de kommunale sundhedsapps

16.45: Klagesager

 • Klager over sundhedspersoners faglighed
 • Sundhedspersoners retsstilling i klagesager
 • Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med klagesager

17.00: Tak for i dag

Speakers

 • Kent Kristensen

Sundhedsjura i kommunerne - Region Syddanmark

Stadig ledige pladser