Kåring ved hjælp af 775 speciallæger  I jagten på Danmarks bedste hospital har Dagens Medicin vredet alle relevante behandlingsindikatorer ud af de faglige databasers årsrapporter for at lade dem vægte af landets bedste speciallæger. Hoftebrud bruges her som et eksempel på hvordan.

Mens regionerne systematisk bruger behandlingsindikatorer som styringsredskab til at tjekke, at de lever op til deres målsætninger om behandlingskvalitet, udnytter Dagens Medicin dem til at finde Danmarks Bedste Hospitaler. 775 speciallæger har assisteret Dagens Medicin i at vurdere, hvordan data fra de faglige databasers årsrapporter skal vægtes i den endelige afgørelse.

I modsætning til de forgangne år, hvor Dagens Medicin bad specialister om at vægte indikatorerne i forhold til hinanden, således at deres vægte tilsammen summerede op til én, bliver indikatorerne i år vægtet uafhængigt af hinanden. Et terapiområde kan således godt have flere indikatorer, som af speciallægerne vurderes til at have en stor betydning for behandlingskvaliteten med individuelle vægte omkring f.eks. 80 pct. At Dagens Medicin har valgt at ændre måden at vægte på, betyder ikke noget for det endelige udfald. Dagens Medicin har undersøgt det: Vinderne er de samme.

Fokus flytter sig

Som et eksempel på, hvad vægtningen af de forskellige indikatorer siger om den aktuelle status inden for et fagområde, kan man dykke ned i tabellen over, hvor gode hospitalerne er til at leve op til de målsætninger, der er defineret ved indikatorerne, for terapiområdet ‘hoftebrud’. Vægtningen af de i alt 16 indikatorer fra den faglige databases årsrapport er her vurderet af 66 ortopædkirurger, og den indikator, der ifølge ortopædkirurgerne betyder mest, er ‘andel af patienter, der opereres senest 24 timer efter indlæggelsestidspunkt på sygehuset’, som har fået tildelt en vægt på 85 pct. Den indikator, der betyder mindst, er ‘andelen af patienter, der får vurderet og indberettet score for basismobilitet med CAS ved udskrivelsen’ med vægten 58 pct.

Formand for Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud, ledende overlæge Niels Dieter Röck fra Odense Universitetshospital, studser umiddelbart over, at overlevelsen vægtes så relativt lavt, da patienterne uden tvivl selv ville vægte det højest.

Ved nærmere eftertanke ser han dog alligevel en vigtig pointe i vægtningen, fordi den afspejler en udvikling i behandlingskvaliteten, så hospitalerne løbende flytter deres fokus fra et indfriet mål til et nyt mål. Det kan muligvis forklare, hvorfor ortopædkirurgerne har valgt at vægte indikatorer som f.eks. ’andelen af patienter, der er set og vurderet af speciallæge senest fire timer efter indlæggelsestidspunktet’ væsentlig højere end overlevelsen. Da indikatoren er helt ny, er der potentielt set en større kvalitetsforbedring at hente her, siger han.

»Før vi begyndte at bruge indikatorer, var der nogle hospitaler, der havde 17-18 pct. i dødelighed. Nu, hvor disse forskelle er blevet udlignet, er det ikke helt skævt, at man giver andre faktorer en større betydning,« siger Niels Dieter Röck. Mens tre regioner i 2015 levede op til målet om, at mindst 90 pct. af alle patienter, som opereres for hoftenært lårbrud, skal være i live efter 30 dage, er det i år fire regioner, mens den femte region — Nordjylland — er på vej.

Forskelle udlignes

Indikatorerne kan ifølge Niels Dieter Röck dels bruges til at måle kvaliteten, dels til at måle ændringer i kvaliteten. Set i det lys havde han gerne set, at speciallæger havde sat indikatoren genindlæggelse noget højere.

»Genindlæggelse er en indikator, hvor der p.t. er en stor spredning på resultaterne,« siger han og fortæller, at der er ved at blive nedsat en national læringsgruppe, som bl.a. kan gå ind og se på samspillet mellem sygehusene og kommunerne i et forsøg på at få nedbragt antallet.

»Indikatorerne bliver i høj grad brugt til at højne niveauet og udligne forskellene i behandlingskvalitet. Jeg kan love dig for, at den udvikling, der sker, i høj grad er drevet af indikatorerne. Fagfolk og sygehusmyndighederne læser tallene meget nøje,« siger Niels Dieter Röck, som derfor sætter pris på Dagens Medicins kåring — det selv om han ikke er sikker på, at han helt har forstået, hvordan Dagens Medicin rent regneteknisk når frem til en rangdeling af hospitalerne, og hvorfor nogle data er med og andre ikke.

Skriv kommentar