Klinisk basisuddannelse på Hvidovre-Amager Hospital (og Rigshospitalet/Glostrup)

Klinisk basisuddannelse på Hvidovre-Amager Hospital (og Rigshospitalet/Glostrup) Hvidovre-Amager Hospital svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger, opholdslængde etc.)

Hvidovre Hospital dækker administrativt også medicinske afdelinger på Amager Hospital og Rigshospitalet (Glostrup)

Amager Hospital er oprindeligt normeret til 8 KBU stillinger, men i den aktuelle situation med ekstra KBU læger er der tildelt 10 stillinger

Det samme gælder for Glostrup medicinsk afdeling

På Hvidovre Hospitals ortopædkirurgiske afdeling, er der 15 normerede KBU stillinger og aktuelt 18 grundet stort antal færdiguddannede læger

Gastroenheden kirurgisk sektion har 8 normeret og 10 aktuelt

På de medicinske afdelinger er der på endokrinologisk afdeling 4 stillinger, aktuelt 6; lungeafdelingen 3 stillinger, aktuelt 4; og hjerteafdelingen aktuelt 2.

 

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?

Hvidovre Hospital dækker et meget stort optageområde, således at der er et meget bredt spektrum af patienter. Som KBU læge kan man derfor få mange udfordringer samtidig med, at afdelingerne generelt er så store, at der er flere vagtlag på hver afdeling. Man ser mange akutte patienter og lægerne ansat på ortopædkirurgisk afdeling passer skadestue sammen med mere senior kollega.

3. Hvad gør I for at sikre, at KBU’erne bliver vel introducerede på afdelingen?
Videreuddannelsesudvalget laver fælles introduktion for alle KBU læger som en del af introduktion til afdelingen. Aktuelt pågår et arbejde med ændring af introduktionen, således at den tager mere hensyn til nyuddannede.
4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?
For alle afdelinger gælder det, at hele forløbet er på samme matrikel
5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?

Der er aftalte tillæg for funktioner. Disse aftaler er indgået med YL

6. Udbetales overarbejde?

Man søger generelt at undgå overarbejde, men det udbetales hvis der er overarbejde

 

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):

Amager har 90 senge, Glostrup tilsvarende. Ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre har 84 senge, gastroenheden samlet 104 senge, endokrinologisk afdeling 18 senge, lungemedicin 30 senge og kardiologisk afdeling 45 senge

 

8. Stilles bolig til rådighed?

Der er ikke generelt boliger til rådighed ved ansættelse

 

9. Ventetid på børnepasning i området?

Institutionen ved såvel Amager Hospital som Hvidovre Hospital har prioriterede pladser til medarbejdere

 

10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Vi følger de almindelige retningslinjer og ved påvirkning i graviditet tages der hensyn til dette. KBU er altid på fuld tid, med mindre f lægen har et sygt barn. I dette tilfælde tages der hensyn og det sker ikke så sjældent.

 

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Der går normal t 7-10 dage

 

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?

Minimum 7 læger i vagtlaget og normalt flere

 

13. Antal vagtlag?

Alle afdelinger har mellemvagtslag og bagvagtslag, så mindst 3 vagtlagt. Nogle afdelinger har flere læger på samme niveau på vagt samtidig, så der kan være flere læger end vagtlag til stede

 

14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?

På alle afdelinger

 

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?

På alle afdelingerne er der fast tilrettelagt undervisning

 

16. Hvilken form for karrierevejledning giver I?

Karrierevejledning forgår dels ved samtaler med vejeledere, dels ved samtaler med uddannelsesansvarlige overlæger. Allerede ved introduktion ved Videreuddannelsesudvalget tages der hul på karrierespørgsmålet

 

17. Bliver kursusønsker efterkommet?

Normalt anbefaler vi ikke som udgangspunkt for mange kurser ud over de obligatoriske i KBU, da man i denne stilling skal have styrket sine kliniske kompetencer

 

18. Er der løn under kurser?

Såfremt man får fri til kursus, vil det normalt være med løn

 

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Hvidovre Hospital er generelt meget forskningstungt og på alle afdelinger gives der mulighed for at lave forskning

 

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?

Yngre læger kaldes ved hjertestop som stamafdelingslæge, men hjertestopholdet, som har ansvaret for selve behandlingen inkluderer ikke KBU læger

 

21. Går yngre læger stuegang?

Ja, men aldrig alene, forstået på den måde, at der er direkte adgang til supervision

 

22. Hvor mange aften-/nattevagter er der per måned?

Der er typisk 4-5. Som situationen er lige nu med ekstra KBU læger vil der i del fleste afdelinger være lidt færre vagter, da hospitalet har meget få ikke-klassificerede stillinger

 

 

Region Hovedstadens Psykiatri

Bispebjerg-Frederiksberg

Hvidovre og Amager Hospitaler

Gentofte-Herlev

Nordsjællands Hospital i Hillerød og Frederikssund

Bornholms Hospital

Skriv kommentar