Henrik Idriss Kise

Henrik Idriss Kise

Navn, alder, praksistype, geografi

Henrik Idriss Kise, 41, solopraksis, Sorring, Region Midtjylland

Fagpolitisk erfaring: Sidder aktuelt i PLO repræsentantskabet, fra Region Midt

Hvorfor stiller du op? Jeg genopstiller til PLO’s repræsentantskab for Region Midt for fortsat at arbejde for at almen praksis bevares som selvstændige og selvejende enheder centralt i det danske sundhedsvæsen, hvor det primære fokus er egne patienter med deres problemer i centrum.Hvorfor stiller du op?

Det forudsætter at PLO har tydeligt fokus på

– Styrkelse af PLO’s politiske indflydelse

– Organisationsfrihed i den enkelte praksis

– Selvstændige praksisenheder i sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen

– Styrket økonomi til bevarelse – og udvikling af kvaliteten

– Flere AP-ddannelsesstillinger som primære løsning på lægemanglen

– Stop af opgavesivninger, som skal defineres som nye opgaver medfølgende ressourcer

– Bevarelse af tavshedspligten, en forudsætning for patienttillid, god kvalitet og forskning

– Åbenhed i PLO og løbende dialog med medlemmerne

– Patienten i centrum, som den konsultationen og behandlingen skal tilpasses og ikke omvendt

Det er vigtigt, at vi i PLO forhandler aftaler hjem, som styrker og udvikler almen praksis fagligt og økonomisk. Aftaler, som vi i PLO samtidig kan stå inde for, at selv vore hårdest belastede kolleger kan honorere.

At sikre gode arbejdsvilkår for de praktiserende læger, og dermed sørge for at almen praksis fremadrettet er et attraktivt sted at arbejde og investere i, sikrer at patienterne også har deres egen læge i fremtiden. Det er samfundsansvarlighed! Det er ansvarlig PLO-politik

Hvad ser du som den største udfordring, PLO står overfor? Mængden af opgaver som man fra forskellige sider ønsker løst af almen praksis synes uendelig. Desværre er ressourcerne ikke fulgt med. Antallet af nye læger til almen praksis er faldende. Samtidig er der en stor afgang af læger fra almen praksis. Flere og flere praktiserende læger er tidsmæssigt pressede. Kompleksiteten af opgaverne står ikke længere mål med de ressourcer vi har. Et tiltagende antal praktiserende læger føler sig så pressede, at det helt særlige ved patientkontakten får stadig mindre plads og derved betydning for deres arbejdsliv.

Der er mange interessenter rundt om almen praksis, som lægger beslag på den praktiserende læges tid.

Almen Praksis skal følge med udviklingen. Almen praksis skal som enhed konstant vise sig kompetent og omstillingsparat. Der måles og vejes på arbejdet, som udføres i almen praksis. Der skrives rapporter, attester, holdes tværfaglige møder og kommunikeres i et væk med kommuner, hjemmepleje og ambulatorier.

Det sker på bekostning af tid til patienten, rum til den gensidige respekt og dermed udvikling af relationen og tilliden mellem patienten og lægen.

Skriv kommentar