Klinisk basisuddannelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Klinisk basisuddannelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Frederiksberg Hospital svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?
Frederiksberg Hospital: 6 basisstillinger:
4 på Medicinsk Afdeling C.
2 på Hjerteafdeling Y.
Bispebjerg Hospital: 26 basisstillinger:
10 på Ortopædkirurgisk Afdeling M.
8 på AbdominalCenter K ( 7 i kirurgisk sektion og 1 i medicinsk sektion).
2 på Afdelingen for Hormon- og Stofskiftesygdomme.
3 på Hjerteafdeling Y.
3 på Lungemedicinsk Afdeling L.

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er områdehospital for planlægningsområdet Byen. Det vil sige, at hospitalet betjener ca. 416.000 borgere i Frederiksberg og Københavns Kommuner. Samtidig varetager hospitalet en række specialfunktioner for en endnu større befolkning og skal varetage den fælles akutmodtagelse i Byen.
Trivsel og Arbejdsmiljø
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital drives af at skabe den bedste behandling gennem faglighed, nytænkning og trivsel. Hospitalet har tradition for at arbejde målrettet med udviklingen af de ansattes trivsel og arbejdsmiljø, og har siden 2009 haft særligt fokus på yngre lægers arbejdsmiljø.
Der er indstiftet en årlig vandrepris for bedste arbejdsmiljøprojekt for yngre læger, og initiativerne er med til at inddrage yngre læger i det kontinuerlige arbejde med at udvikle et godt arbejdsmiljø også i et læringsperspektiv.

3. Hvad gør I for at sikre, at KBU’erne bliver vel introducerede på afdelingen?
Alle nyansatte læger deltager, sammen med øvrige nyansatte på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, i en generel introduktion til de to hospitaler. Efterfølgende indgår basislægerne i en lokal introduktionsperiode i deres afdeling. Basislægerne er under hele forløbet tilknyttet en vejleder og en uddannelsesansvarlig overlæge.

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?
Alle kliniske basisforløb foregår udelukkende enten på Bispebjerg Hospital eller på Frederiksberg Hospital.
5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med Yngre Læger?
Ja, på mange afdelinger er der typisk indgået aftale om tillæg for at gå i forvagt og tillæg for særlig belastning.
6. Udbetales overarbejde?
Ja efter overenskomstens regler.
7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):
Frederiksberg Hospital:
Medicinsk Afdeling C har 55 sengepladser.
Geriatrisk Afdeling G har 20 senge.
Hjerteafdeling Y har 21 senge.
Bispebjerg Hospital:
Ortopædkirurgisk Afdeling M har 89 sengepladser.
AbdominalCenter K (medicinsk har 20 sengepladser og kirurgisk har 78 sengepladser).
Afdelingen for Hormon- og Stofskiftesygdomme har 20 sengepladser.
Hjerteafdeling Y har 50 sengepladser.
Lungemedicinsk Afdeling L har 38 sengepladser.
8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har værelser, der blandt andet kan lejes af studerende, som er tilknyttet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Der er ingen fortrinsret for basislæger. Der skal udfyldes en ansøgning til at komme på venteliste. Det anbefales at søge i god tid inden, man skal starte . Yderligere information findes på Bispebjerg og Frederiksbergs Intranet.
9. Ventetid på børnepasning i området?
For Frederiksberg Hospital – læs mere om ventetid og pasningsmuligheder på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.
For Bispebjerg Hospital – læs mere om ventetid og pasningsmuligheder på Københavns Kommunes hjemmeside.
10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?
Hospitalet har vedtaget en graviditetspolitik, hvoraf det bl.a. fremgår, at den gravide medarbejders arbejde vurderes ud fra en række arbejdsmiljøfaktorer og tilrettelægges således, at medarbejderen kan forblive på arbejde indtil planlagt orlov.
11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?
På Frederiksberg Hospital har man typisk vagt efter 14 dage.
På Bispebjerg Hospital er det et konkret skøn i den enkelte afdeling, men typisk efter 1-2 uger.
12. Normeret og reelt antal læger i forvagtslag?
Frederiksberg Hospital: 14 læger forvagtslag i Medicinsk afdeling C i vagtfællesskab (afdelingerne C, G og Y).
Bispebjerg: Antal normerede læger i forvagtslaget varierer fra afdeling til afdeling.
13. Antal vagtlag?
Det varierer fra afdeling til afdeling, men der er typisk en forvagt, mellemvagt og bagvagt.
14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?
På Frederiksberg Hospitals medicinske afdeling er mellemvagten tilstede hele døgnet.
På Bispebjerg Hospital er det forskelligt, om der er bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet. I AMA/AKM På Bispebjerg Hospital er der en fælles medicinsk bagvagt i aften-nattetimer. På AbdonimalCenter K, kirurgisk sektion er der en forvagt, 2 mellemvagter og en bagvagt tilstede hele døgnet. På Ortopædkirurgisk afd. M er der bagvagt og forvagt i huset, hele døgnet, samt mellemvagt i AKM.
15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?
Typisk er der en ugentlig undervisningssession for alle afdelingens yngre læger, men det kan variere fra afdeling til afdeling. På Ortopædkirurgisk afd. M afholdes ugentlige fællesundervisning, daglig kliniske 3 minutter og årligt to temadage.
16. Hvilken form for karrierevejledning giver I?
Der er mulighed for lokal karrierevejledning i afdelingen, hvor den uddannelsesansvarlige overlæge eller uddannelseskoordinerende yngre læge vejleder basislægen omkring specialevalg.
17. Bliver kursusønsker efterkommet?
Der gives fri med løn ved deltagelse i alle obligatoriske kurser, som er en del af basisuddannelsen.
Ved ønsker om andre relevante kurser vil den enkelte afdeling foretage et konkret skøn.
18. Er der løn under kurser?
Der udbetales løn under obligatoriske kurser. Ved andre kurser skal der indgås særskilt aftale med afdelingsledelsen.
19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?
Ja. Forskning prioriteres højt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. AbdominalCenter K og Lungemedicinsk Afdeling L har egne forskningsafdeling. På Ortopædkirurgisk afd. M er der forskningsenhed og sammen med idrætsmedicinerne har afdelingen 4 ansatte professorer.
Der kan fx søges igangsætningsstipendier fra Forskningsudvalget 2 gange årligt, hvor yngre læger kan få løn i tre måneder til at komme i gang med et forskningsprojekt.
20. Går yngre læger med hjertestopkalder?
Ja.
21. Går yngre læger stuegang?

Ja.
22. Hvor mange aften-/nattevagter er der per måned?
Frederiksberg Hospital:
Tre på medicinsk afdeling C.
Bispebjerg Hospital
Der er max. aften- eller nattevagt hver 6. døgn, jf. overenskomsten.

Skriv kommentar