Forløbskoordination har ikke forbedret sammenhæng for svage ældre Over 80 pct. af de fagpersoner, der arbejder med særligt svækkede ældre medicinske patienter oplever, at der kun i ringe eller nogen grad er tværsektoriel sammenhæng i forløbene, og det er en forværring i forhold til tidligere målinger, viser KORA-evaluering.

Siden 2012 har udviklingen i sundhedsvæsenet kun bevæget sig én vej: Indlæggelserne er blevet kortere og kortere.

Samtidig er fokusset på overgange i sundhedsvæsenet blevet skærpet, og derfor blev der for nylig vedtaget en handlingsplan for de ældre medicinske patienter, der skal forsøge at undgå, at nogle af sundhedsvæsenets svageste patienter bliver tabt i overgangene.

Men allerede i 2012 vedtog den daværende regering faktisk den første handlingsplan for ældre medicinske patienter, og en væsentlig del af den plan handlede om at forbedre forløbskoordinationen for de svage ældre patienter i overgangen mellem sygehus og kommune.

Men hvad kom der egentlig ud af den anstrengelserne? Det svarer KORA nu på i den endelige evaluering af den første handlingsplan, og desværre er resultaterne ikke opmuntrende.

For når det kommer til den tværgående kommunikation og samarbejde på tværs viser en spørgeskemaundersøgelse blandt fagpersoner, der arbejder med ældre medicinske patienter i begge sektorer, at et stigende antal medarbejdere mener, der mangler sammenhæng, og at forudsætningerne for bedre sammenhæng er dårlige.

»Spørgeskemaundersøgelsen blandt fagpersoner viser, at der fortsat ikke vurderes at være tilstrækkelig sammenhæng i forløb for særligt svækkede ældre medicinske patienter. Andelen af fagpersoner, som vurderer, at der kun i ringe eller nogen grad er tilstrækkelig sammenhæng, er over 80 pct. og uændret fra 2014 til 2016. Samtidig er andelen af kommunalt ansatte og hospitalsansatte, som oplever, at de savner forudsætninger for at kunne skabe bedre sammenhæng i forløb, steget signifikant,« står der i evalueringen, som er forfattet af bl.a. Martin Sandberg Buch fra KORA.

De fleste kommunalt ansatte efterlyser i spørgeskemaundersøgelsen et bedre samarbejde med andre sektorer, mens flest hospitalsansatte efterlyser mere tid til indsatsen.

Spørgeskemaundersøgelsen understreger desuden behovet for at forbedre kommunikationen i forløb for særligt svækkede ældre medicinske patienter, selv om fagpersonerne vurderer kommunikationen bedre i 2016 end i 2014.

»Samlet set er der således en tendens til, at fagpersonernes vurdering af forudsætningerne for sammenhæng er forværret fra 2014 til 2016. Der er dog generelt tale om små ændringer. Udviklingen kan være udtryk for, at forudsætninger for at skabe bedre sammenhæng samt patient- og pårørendeinddragelse er forværret over perioden fx på grund af besparelser, men kan også skyldes et øget fokus og hermed en større bevidsthed om, hvornår det mangler.«

KORA anbefaler på baggrund af rapporten:

  • At landets kommuner overvejer at videreføre/etablere fremskudt visitation
  • At kommuner og hospitalsafdelinger, sådan som det allerede sker mange steder, prioriterer udskrivningsansvarlige brobyggere i begge sektorer med henblik på at understøtte kontinuitet, fælles fokus og relationsdannelse på tværs af den vigtige overgang fra hospital til kommune.

Skriv kommentar